ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009 (Dz. U. Nr 30, poz. 191) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) część 1 „Wykaz poszczególnych drogowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 r. w tys. zł” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w części 2 „Przewidywana wysokość pożyczek lub kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub emisji obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2009, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1” dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W roku 2009 planowane jest ponadto zaciągnięcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów lub emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wymaganym do finansowania zadania pod nazwą „Budowa autostrady A2 Stryków — Konotopa” w latach 2009—2012”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 marca 2009 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 19, poz. 101.