ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie odroczenia.

§ 2. 1. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej jest złożenie przez poborowego pisemnego, udokumentowanego i uzasadnionego wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej poborowy składa do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na jego miejsce pobytu stałego albo jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

§ 3. 1. Organ przyjmujący wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej informuje poborowego, że udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej spowoduje zmianę okresu jego podlegania obowiązkowi odbycia tej służby oraz zmianę przewidywanego terminu jego przeniesienia do rezerwy.

2. Adnotację o udzieleniu informacji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się na wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej i przedstawia poborowemu do podpisu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu sporządza się adnotację w tej sprawie.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej został złożony przez poborowego w inny sposób niż osobiście w wojskowej komendzie uzupełnień, informację, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w pouczeniu decyzji o udzieleniu tego odroczenia.

§ 4. 1. We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się decyzję wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi poborowemu, nie później niż w dniu doręczenia lub ogłoszenia decyzji o udzieleniu odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

§ 5. 1. We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) nazwę uczelni, szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie rektora szkoły wyższej albo dyrektora szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.

3. W przypadku poborowego pobierającego naukę w szkole wyższej obowiązek przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, uważa się za spełniony po okazaniu przez poborowego indeksu szkoły wyższej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) studiów.

4. W przypadku poborowego pobierającego naukę w zakładzie kształcenia nauczycieli obowiązek przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy, uważa się za spełniony po okazaniu przez poborowego indeksu kolegium z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) nauki.

5. W przypadku poborowego pobierającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej, obowiązek przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy, uważa się za spełniony po okazaniu przez poborowego świadectwa szkolnego z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymacji szkolnej z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze).

6. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio do poborowych, o których mowa w art. 39 ust. 2 oraz art. 93 ust. 4 ustawy.

§ 6. 1. We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na wybór na posła lub kandydowanie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej odpowiednio o:

1) wyborze poborowego na posła;

2) kandydowaniu poborowego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. 1. We wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, pod który skutecznie można doręczyć dokumenty związane z odroczeniem zasadniczej służby wojskowej;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające stan faktyczny wskazany w art. 39 ust. 3 ustawy.

3. W przypadku niemożliwości udokumentowania przez poborowego stanu faktycznego określonego w art. 39 ust. 3 ustawy, wojskowy komendant uzupełnień może odebrać od poborowego stosowne oświadczenie.

§ 8. 1. Poborowy, który został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, może złożyć wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej co najmniej na czternaście dni przed dniem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, określonym w karcie powołania.

2. Wniosek o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkami rodziny może zostać złożony przez poborowego, który został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, nie później niż w dniu jego stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, określonym w karcie powołania, jeżeli do wniosku tego zostanie dołączona decyzja lub orzeczenie, o których mowa w § 4 ust. 2.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony przez poborowego w wojskowej komendzie uzupełnień.

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec żołnierzy, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy.

§ 10. Udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy, w przypadku gdy nie ma potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego, powinno nastąpić w dniu złożenia przez poborowego wniosku o udzielenie odroczenia zasadniczej służby wojskowej.

§ 11. 1. Wojskowy komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona, udzielając odroczenia zasadniczej służby wojskowej w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy, dokonuje wpisu lub zamieszcza dane w wojskowym dokumencie osobistym w brzmieniu: „Odroczono od dnia ......... do dnia..........”

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, wojskowy komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona uwierzytelnia podpisem oraz czytelnym odciskiem pieczęci urzędowej wojskowej komendy uzupełnień.

§ 12. Wojskowy komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona, udzielając odroczenia zasadniczej służby wojskowej w trybie, o którym mowa w art. 42 ust. 1a ustawy, dokonuje odpowiedniego wpisu w ewidencji wojskowej, podając tytuł i termin odroczenia.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 150, poz. 1569).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.