ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458), zwanych dalej „opłatami”.

§ 2. 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, wpływy z tytułu opłat, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunków bankowych, przeznacza:

1) w wysokości 50 % zgromadzonych środków na finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) w wysokości 30 % zgromadzonych środków na dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:

a) demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) w wysokości 20 % zgromadzonych środków na dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2. Odsetki od udzielonych pożyczek oraz wpływy ze spłaty tych pożyczek zwiększają stan środków przeznaczonych na działania inwestycyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji następuje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanego dalej „wnioskiem o dopłatę”.

1a. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1b. Do wniosku o dopłatę dołącza się:

1) zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, jak też każdej innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi udzielana jest pomoc de minimis, o ile korzystano z takiej pomocy;

2) informacje o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w szczególności bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych; jeżeli przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej, należy również dołączyć te informacje odpowiednio o wszystkich spółkach należących do danej grupy, za ostatni rok obrotowy.

1c. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1a, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu.

2. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodowego Funduszu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym

przedsiębiorca prowadzący stację demontażu spełnił warunki, o których mowa w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, oraz spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 41 Oa ust. 1 pkt 3 tej ustawy; termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został bezpośrednio złożony w Narodowym Funduszu albo został nadany w placówce pocztowej operatora publicznego

3. Lista przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu uprawnionych do otrzymania dopłat publikowana jest w terminie do dnia 30 kwietnia na stronie internetowej Narodowego Funduszu.

§ 4. 1. Narodowy Fundusz dokonuje podsumowania środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przeznaczonych na dopłaty na dzień 31 marca.

2. Narodowy Fundusz przeznacza środki na dopłaty wyłącznie przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, którzy spełnili warunki określone w art. 410a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę, spełnili obowiązek, o którym mowa w art. 410a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, oraz złożyli kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o dopłatę.

3. Narodowy Fundusz dokonuje podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przeznaczonych na dopłaty, według następującego algorytmu:

1) kwotę przeznaczoną na dopłaty dzieli się przez sumę mas:

a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu oraz

b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji wykazanych w rocznych sprawozdaniach o pojazdach wycofanych z eksploatacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, którzy spełniają warunki, o których mowa w ust. 2

— uzyskując kwotę jednostkową;

2) na podstawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ustala się sumę mas:

a) odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu oraz

b) przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji

— dla każdej stacji demontażu oddzielnie;

3) kwotę dopłaty dla każdej stacji demontażu stanowi iloczyn kwoty jednostkowej, o której mowa w pkt 1, i ustalonej masy, o której mowa w pkt 2.

4. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

5. W przypadku uzasadnionej konieczności przekazania dopłat po terminie, o którym mowa w art. 410a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, wysokość tych dopłat pomniejsza środki na dofinansowanie działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5. 1. Narodowy Fundusz udziela dofinansowania działań inwestycyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, na podstawie umowy pożyczki zawartej z przedsiębiorcą zamierzającym podjąć działania inwestycyjne, zwanym dalej „inwestorem”.

2. Udzielenie dofinansowania następuje po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie działań inwestycyjnych inwestora.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony w Narodowym Funduszu w ciągu całego roku.

4. Narodowy Fundusz rozpatrzy wniosek, o którym mowa w ust. 2, i powiadomi inwestora o dalszym trybie postępowania z wnioskiem lub przyczynach jego odrzucenia w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 6. 1. Narodowy Fundusz udziela pożyczki po udokumentowaniu pełnego pokrycia planowanych kosztów działań inwestycyjnych, z uwzględnieniem udziału wnioskowanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu.

1a. Narodowy Fundusz udziela pożyczki pod warunkiem, że inwestor posiada standardowe zabezpieczenie wymagane na rynku przez instytucje finansowe.

2. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od spełnienia przez inwestora warunków, o których mowa w art. 410a ust. 4—6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, oraz zobowiązań wobec jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności obowiązku uiszczenia opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu, i innych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu oraz wywiązania się z zobowiązań finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego.

3. Przy udzielaniu pożyczki są stosowane następujące kryteria:

1) wielkość spodziewanego efektu ekologicznego mierzonego w liczbie zebranych i przetworzonych pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) zastosowane technologie.

4. Umowa pożyczki określa w szczególności:

1) nazwę i adres inwestora otrzymującego pożyczkę;

2) przedmiot działania inwestycyjnego;

3) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania;

4) planowany koszt działania inwestycyjnego, harmonogram zakończenia działania inwestycyjnego, efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających termin zakończenia działania inwestycyjnego oraz osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego;

5) terminy oraz sposób wypłaty pożyczki;

6) terminy i sposób spłaty pożyczki i oprocentowania;

7) sposób kontroli przez Narodowy Fundusz wykorzystania udzielonej pożyczki;

8) sposób zabezpieczenia pożyczki;

9) kary umowne nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

§ 7. 1. Narodowy Fundusz, udzielając pożyczek, stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokości 0,1 stopy redyskontowej weksli określonej przez Narodowy Bank Polski.

2. Narodowy Fundusz udziela pożyczek na okres do 10 lat, w tym okres karencji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

3.  Udzielona pożyczka nie może przekroczyć 80 % kosztów działań inwestycyjnych objętych umową pożyczki.

4. Koszt całkowity przedsięwzięcia nie może być niższy niż 100 000 zł.

§ 8. 1. Pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu może być umorzona na wniosek inwestora, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) działanie inwestycyjne zostało zrealizowane nie później niż w terminie ustalonym w umowie;

2) został osiągnięty określony w umowie efekt rzeczowy i ekologiczny działania inwestycyjnego;

3) kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30 % kwoty udzielonej pożyczki;

4) inwestor wywiązał się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego Funduszu.

5) inwestor nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przy czym za przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot spełniający kryteria określone w punktach 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

2. Kwota umorzenia ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 9.1. Dofinansowanie gmin, o którym mowa w art. 401 ust. 12 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, następuje w formie dotacji na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o udzielenie dofinansowania gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1a. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Funduszu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się do Narodowego Funduszu w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji.

3. Dofinansowanie gmin, w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, następuje proporcjonalnie do liczby porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez gminę do stacji demontażu, wykazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 1; wysokość maksymalnej dopłaty przypadającej na jeden pojazd przekazany przez gminę do stacji demontażu wynosi 4 tys. zł.

4. Narodowy Fundusz przekazuje dotacje gminom, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z gminami w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym przekazano do stacji demontażu porzucone pojazdy wycofane z eksploatacji.

§ 10.1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 410a ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, prowadzących działalność gospodarczą ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

2. Dofinansowanie może zostać udzielone, jeżeli:

1) jego wartość brutto, łącznie z wartości innej pomocy de minimis, uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających latach, oraz innej pomocy, przeznaczonej na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych, nie przekracza równowartości dopuszczalnej pomocy de minimis oraz dopuszczalnej intensywności pomocy, w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał inną pomoc publiczną przeznaczoną na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych;

2) przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej; przy czym za przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej uznaje się podmiot spełniający kryteria określone w punktach 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

3. Wysokość dopłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu nie może przekroczyć 500 zł za jedną tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu.

§ 11. 1. W przypadku przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wdrażania postępu technicznego o dużym stopniu ryzyka lub posiadającego charakter eksperymentalny jest możliwe dofinansowanie przekraczające dopuszczalną wartość pomocy de minimis, na warunkach określonych w umowie pożyczki, o której mowa w § 6 ust. 4. 

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, podlega jako pomoc indywidualna notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. (poz. 739)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.