ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie zwinięcia Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi oraz założenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 57 ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwija się Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi.

§ 2. Tworzy się Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie jako państwową wyższą szkołę akademicką.

§ 3. Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie nadaje się osobowość prawną.

§ 4. Studenci Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi stają się studentami Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

§ 5. Termin zakończenia działalności szkół, wymienionych w § 1, ustali Minister Szkół Wyższych i Nauki.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Szkół Wyższych i Nauki.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.