ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w IV tabeli w części H „w samorządowych jednostkach organizacyjnych” w II części „Urzędy pracy” grupa „Stanowiska urzędnicze” otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

Stanowiska urzędnicze
1 Doradca zawodowy XII wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy — stażysta IX wyższe
średnie 1
2 Pośrednik pracy VIII wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy — stażysta VII wyższe
średnie 1
3 Specjalista do spraw programów XI wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji

i oceniania realizacji programów rynku pracy

specjalista do spraw programów — stażysta IX wyższe
średnie 1
4 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego XII wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego — stażysta IX wyższe
średnie 1
5 Lider klubu pracy X średnie rok w zakresie pomocy

w aktywnym poszukiwaniu pracy

lider klubu pracy — stażysta VIII średnie 1
6 Doradca EURES

w wojewódzkim urzędzie pracy

XII wyższe oraz spełnienie

wymagań zawartych w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską 1)

rok w zakresie

pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego

asystent EURES

w wojewódzkim urzędzie pracy

IX wyższe
średnie 1
7 Specjalista ds. rejestracji VII wyższe 1
średnie 2
8 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń VII wyższe 1
średnie 2
9 Specjalista ds. analiz rynku pracy VII wyższe 1
średnie 2
10 Specjalista ds. aktywizacji VII wyższe 1
średnie 2
11 Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji VII średnie

2) w objaśnieniach odnośników pod IV tabelą dodaje się odnośnik 6 w brzmieniu:

6) Wymagania te są określone w Karcie EURES (Dz. Urz. UE C 311 z 16.11.2010, str. 6).”.

§ 2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia doradca zawodowy II stopnia oraz doradca zawodowy I stopnia stają się doradcą zawodowym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia pośrednik pracy II stopnia oraz pośrednik pracy I stopnia stają się pośrednikiem pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 4. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw programów staje się specjalistą do spraw programów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego oraz starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego stają się specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 6. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia starszy lider klubu pracy staje się liderem klubu pracy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

§ 7. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla zajmowanych przez nich stanowisk, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 iNr201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.