ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

Na podstawie art. 33ff ust. 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, za 2011 r. wynosi równowartość w złotych:

1) 31 273 000 euro — za tytoń jasny odmian typu Virginia;

2) 17 618 000 euro — za tytoń jasny odmian typu Burley, tytoń ciemny suszony powietrzem oraz tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

§ 2. Do przeliczania środków finansowych określonych w § 1 stosuje się kurs wymiany, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.