ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa oraz członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej w zakresie wyszkolenia;

2) tematykę i formę prowadzenia szkoleń dla kierownika do spraw bezpieczeństwa, członków służby porządkowej i służby informacyjnej;

3) jednostki właściwe do prowadzenia szkoleń oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4) wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju imprezy masowej i przewidywanych zagrożeń;

5) sposób i zakres sprawowania przez służby porządkowe i służby informacyjne kontroli uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, w tym sposób legitymowania uczestników imprezy masowej oraz przeglądania zawartości ich bagaży i odzieży;

6) sposób postępowania służb porządkowych i służb informacyjnych w razie konieczności usunięcia osoby uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej porządek publiczny;

7) sposób dokumentowania przez służby porządkowe i służby informacyjne czynności podjętych w czasie wykonywania obowiązków.

§ 2. 1. Określa się tematy obowiązkowego szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członków służby porządkowej i służby informacyjnej.

2. Tematy szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Tematy szkolenia dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. (uchylony).

§ 3. 1. Szkolenia kandydatów na kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz kandydatów na członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej są prowadzone przez: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz instytucje szkoleniowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

2. (uchylony).

3. Szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności praktycznych, a w przypadku kierownika do spraw bezpieczeństwa — z pisemnego testu wiedzy i części ustnej.

4. Dopuszcza się cząstkowe sprawdzanie wiedzy w ramach szkolenia jako formy egzaminu wewnętrznego.

5. Łączny czas trwania sprawdzeń cząstkowych lub egzaminu wewnętrznego nie może przekraczać 4 godzin.

6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.

7. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:

1) urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową;

2) ręczny wykrywacz metalu;

3) latarkę;

4) środki opatrunkowe;

5) wzory biletów lub innych dokumentów uprawniających do przebywania na imprezie masowej;

6) notes i długopis;

7) środki transportu;

8) niezbędne środki ochrony osobistej.

2. Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń, wyposaża się w środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających.

3. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej wyposaża się w identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej oraz jednolity i umożliwiający łatwą identyfikację ubiór opatrzony na plecach odblaskowym napisem — odpowiednio — „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” lub „SŁUŻBA INFORMACYJNA”.

§ 5. 1. Sprawdzenia uprawnień osoby do uczestniczenia w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie masowej.

2. Czynności, o której mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje przez porównanie okazanego przez uczestnika imprezy masowej biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej z jego wzorem.

3. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, w przypadku meczu piłki nożnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może porównać dane umieszczone na bilecie, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej „ustawą”, z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza biletu.

4. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej, dokonując czynności, o której mowa w ust. 1, może sprawdzić, czy wobec osoby uczestniczącej w imprezie masowej nie zostały wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a—c ustawy, przez porównanie danych tej osoby z informacjami posiadanymi przez organizatora imprezy masowej.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem legitymowania osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w celu ustalenia jej tożsamości, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie legitymowanej odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę legitymowania.

2. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby legitymowanej, podać swoje imię i nazwisko.

3. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:

1) dowodu osobistego;

2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości;

3) paszportu;

4) prawa jazdy;

5) legitymacji szkolnej lub studenckiej;

6) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca;

7) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby legitymowanej.

4. W razie legitymowania osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynności, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 7. 1. Przeglądanie odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej powinno być dokonywane przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej tej samej płci co osoba kontrolowana.

2. Przed rozpoczęciem przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie, której bagaż lub odzież są przeglądane, odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę przeglądania zawartości bagażu lub odzieży.

3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.

4. Przed przystąpieniem do przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osoby uczestniczącej w imprezie masowej członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa tę osobę do okazania zawartości bagażu lub okazania odzieży.

5. W przypadku konieczności przejrzenia zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej znajdujących się w pojeździe, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Odmowa opuszczenia pojazdu jest traktowana jak odmowa poddania się czynności, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy.

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na imprezie masowej jest niedozwolone, lub zachowania się osoby uczestniczącej w imprezie masowej niezgodnego z regulaminem tej imprezy lub regulaminem obiektu (terenu):

1) członek służby porządkowej odmawia wpuszczenia tej osoby na imprezę masową lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania tej imprezy;

2) członek służby informacyjnej wzywa niezwłocznie członka służby porządkowej w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

7. Członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej dokonuje ujęcia osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w przypadku gdy stwierdzi, że w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży znajduje się broń lub, wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy, inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.

8. Po ujęciu, o którym mowa w ust. 7, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej odbiera broń lub, wymienione w art. 8 ust. 2 ustawy, inne niebezpiecznie przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, a następnie niezwłocznie przekazuje Policji osobę, o której mowa w ust. 7, wraz z odebranymi przedmiotami.

§ 8. 1. Osobę uczestniczącą w imprezie masowej, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub postanowienia regulaminu obiektu (terenu) albo regulaminu imprezy masowej, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej wzywa do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i towarzyszy tej osobie aż do granicy obiektu lub terenu, na którym odbywa się impreza masowa.

2. Przed wezwaniem, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej jest obowiązany użyć zwrotu „służba porządkowa”, a członek służby informacyjnej zwrotu „służba informacyjna”, oraz:

1) okazać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wydany przez organizatora imprezy masowej, w sposób umożliwiający osobie uczestniczącej w imprezie masowej zakłócającej swoim zachowaniem porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu) odczytanie danych na nim umieszczonych;

2) podać podstawę prawną i przyczynę wezwania osoby uczestniczącej w imprezie masowej do opuszczenia imprezy masowej.

3. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, członek służby porządkowej lub członek służby informacyjnej jest zobowiązany, na żądanie osoby uczestniczącej w imprezie masowej, podać swoje imię i nazwisko.

4. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, członek służby porządkowej usuwa poza obiekt lub teren imprezy masowej osobę uczestniczącą w imprezie masowej zakłócającą przebieg tej imprezy.

5. Usuwając osobę uczestniczącą w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania tej imprezy, członek służby porządkowej może odstąpić od czynności określonych w ust. 1, jeżeli zwłoka w podjęciu działań groziłaby niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia ludzkiego lub ochranianego mienia.

§ 9. 1. Przebieg czynności, o których mowa w § 7 ust. 6 i 7 oraz w § 8 ust. 4, członkowie służby porządkowej dokumentują notatką.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)   imię i nazwisko członka służby porządkowej oraz jego numer identyfikacyjny;

2)   dane osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności:

a)   imię i nazwisko,

b)   serię i numer dokumentu tożsamości,

c)   datę urodzenia;

3)   określenie czasu i miejsca podjęcia czynności;

4)   określenie celu, przyczyn oraz skutków podjętych czynności;

5)   podpisy członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.

2a. Jeżeli uzyskanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, było niemożliwe, w notatce podaje się przyczyny ich nieumieszczenia.

3. Notatkę przekazuje się kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, który jest obowiązany udostępnić ją na żądanie Policji.

§ 10. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz członków służby porządkowej i członków służby informacyjnej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2011 r. 3)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (poz. 1087)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 52, poz. 308), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy — Kodeks karny (Dz. U. Nr 152, poz. 1021).