ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 329,7537 ha położone na terenach miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Końskie i Szydłowiec oraz gmin: Stąporków i Tutowice.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 329,7537 ha, położonych w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i opolskim na terenie miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Końskie i Szydłowiec oraz gmin: Stąporków i Tutowice.”,

b) w opisie granic i terenu Podstrefy Końskie:

— zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa położona jest na terenie miasta Końskie. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi 16,3696 ha. Podstrefa Końskie składa się z czterech obszarów.”,

— opis granic i terenu obszaru nr 1 otrzymuje brzmienie:

Obszar nr 1

Obręb 01, arkusz mapy nr 3

Obszar obejmuje działki: 957/50 i 957/52

Granica biegnie od punktu nr 2650, stanowiącego narożnik dziatek: 957/52, 957/53 i działki 918/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2651, 2640, 2971, 2970, 2635, 2634, 2639, 3026, 3032, 3037, 3038, 3043, 3046, 3048, 3050, 3054, 3056, 3060 do punktu nr 3061, położonego przy ul. Warszawskiej. W punkcie nr 3061 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą wzdłuż granicy obrębu 02 do punktu nr 3129. Odcinek oznaczony punktami nr: 3061 i 3129 stanowi zachodnią granicę ul. Warszawskiej. Od punktu nr 3129 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 3130, 3101 do punktu nr 3100, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i wschodnią granicą działki 957/52 dochodzi do punktu nr 4135. Odcinek granicy od punktu nr 2650 do punktu nr 4135 stanowi granicę między działkami: 918/2, 1009/3, 957/54, 987 a działką 957/52. W punkcie nr 4135 granica załamuje się w kierunku zachodnim i linią prostą, północną granicą ul. Ceramicznej, przez punkt nr 11570 dochodzi do punktu nr 4563. Od punktu nr 4563 linią łamaną biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 4318, 4578, 4582, 4581, 4580, 11586, 4579, 4577, 4317, 4316, 4315, 4314, 4312, 4313 do punktu nr 4312, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim do punktu nr 4311. Od punktu nr 4311 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4310, 4338, 4329, 11568, 11569, 4327, 4326, 4576, 4324, 4561, 4550, 4549 do punktu nr 4518. Z punktu nr 4518 biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną do punktu nr 2650, od którego rozpoczęto opis. Odcinek granicy od punktu nr 4135 do punktu nr 2650 stanowi granicę między działkami: 957/54, 957/25, 957/43, 957/10, 957/27, 957/53 a działkami: 957/50 i 957/52. Powierzchnia obszaru nr 1 wynosi 3,7307 ha.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.