ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla policjantów i pracowników kontyngentów policyjnych

Na podstawie art. 145f pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki otrzymywania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne przez policjantów i pracowników wchodzących w skład kontyngentów policyjnych wydzielonych do realizacji zadań poza granicami państwa, którzy zostali delegowani lub zatrudnieni w ramach jego struktur oraz uczestniczą w kraju w przygotowaniach do podjęcia służby lub pracy poza granicami państwa, a także w związku z rozpoczęciem służby lub pracy poza granicami państwa oraz bezpośrednio po powrocie do kraju, w związku z zakończeniem tej służby lub pracy poddali się badaniom laboratoryjnym i lekarskim.

§ 2. Warunkami otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym szczepień ochronnych, badań lekarskich i laboratoryjnych oraz zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne są:

1) delegowanie do pełnienia służby lub zatrudnienie w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, albo

2) uczestnictwo w podróży zagranicznej do rejonu działania kontyngentu policyjnego i z powrotem do kraju, od dnia przekroczenia granicy państwowej w dniu wyjazdu do dnia przekroczenia tej granicy w dniu powrotu, albo

3) pełnienie służby lub świadczenie pracy poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym w okresie delegowania lub zatrudnienia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.