ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych w roku szkolnym 2012/2013, w ramach dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 574.