ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawą”, mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki;

2) zakres analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy, mających na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska;

3) sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

4) warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 2. 1. Zakres analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, obejmuje:

1) opis przedsiębiorstwa i działalności spółki;

2) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny.

2. Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od, w szczególności:

1) bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki;

2) uwarunkowań związanych z podstawowym przedmiotem działalności spółki;

3) charakteru głównych źródeł generowania wolnych przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności;

4) struktury kapitału spółki;

5) produktywności posiadanych przez spółkę zasobów i sposobu wykorzystywania ich w prowadzonej działalności.

§ 3. 1. Zakres analizy mającej na celu ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki obejmuje, w szczególności:

1) analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa spółki;

2) opis stanu przedsiębiorstwa spółki i perspektywiczny plan działalności spółki; opracowane z uwzględnieniem wyników analizy, o której mowa w pkt 1;

3) ocenę zdolności spółki do kontynuacji działalności.

2. Analizę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrotowych.

§ 4. 1. Zakres analizy mającej na celu ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska obejmuje w szczególności:

1) mapę nieruchomości spółki i krótką charakterystykę sąsiednich nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej na nich działalności wraz z podstawowymi danymi geofizycznymi i hydrogeologicznymi dotyczącymi tych nieruchomości;

2) opis istniejących zanieczyszczeń gruntów i wód oraz opis poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza;

3) analizę procesów produkcyjnych i technologicznych, zastosowanych metod ochrony gruntu, powietrza i wody oraz ochrony przed hałasem, a także gospodarki surowcowej i odpadowej.

2. Oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska dokonuje się na podstawie badania wpływu działalności spółki na stan środowiska.

§ 5. 1. Analizy, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, opracowuje się w formie pisemnej.

2. Analizy powinny uwzględniać stan faktyczny i prawny na dzień określony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz zawierać wnioski z nich wynikające.

3. Spółki zapewniają dostęp do informacji potrzebnych do dokonania analiz, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych.

§ 6. W celu dokonania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może powołać komisję.

§ 7. Opracowanie analizy spółki jest finansowane, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm. 2) ):

1) ze środków państwowego funduszu celowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;

2) przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

§ 8. 1. Od analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, można odstąpić, jeżeli:

1) analiza ta została wykonana przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, zaś zbycie akcji ma nastąpić bezpośrednio po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców;

2) akcje spółki są notowane lub sprzedawane w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) lub zbywane w trybie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy;

3) cena akcji przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada w tej spółce mniej niż 50% kapitału zakładowego;

4) akcje należące do Skarbu Państwa w spółce są zbywane na rzecz innych państwowych osób prawnych lub są zbywane tej spółce na zasadach określonych w art. 359 i 362 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. 3) );

5) zbywane są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego;

6) akcje są zbywane w trybie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, 5 lub 9 ustawy albo art. 33 ust. 3 ustawy, o ile w każdym z tych trybów są spełnione łącznie następujące warunki:

a) tryb zbywania akcji ma charakter nieograniczony, niedyskryminujący, przejrzysty i otwarty dla wszystkich,

b) w umowie prywatyzacyjnej nie występują żadne warunki pozacenowe, które mogą prowadzić do obniżenia ceny sprzedaży akcji,

c) zbycie akcji ma nastąpić na rzecz podmiotu, który zaproponował najwyższą cenę nabycia akcji,

d) podmiotom zainteresowanym nabyciem akcji zapewnia się wystarczającą ilość czasu i informacji do przeprowadzenia własnego oszacowania wartości zbywanych akcji.

2. Od ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki można odstąpić, jeżeli zbywane są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 50% kapitału zakładowego.

§ 9. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia opublikowano ogłoszenie o wszczęciu postępowania mającego na celu zlecenie analiz przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, do przeprowadzenia tych analiz stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691, z 2000 r. Nr 122, poz. 1319, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 281, poz. 2775 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 288 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 53 i Nr 68, poz. 439), które na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 171) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.