ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 782 i Nr 206, poz. 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 2 po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu:

„ea) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,”;

2) w § 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli VI:

— część I otrzymuje brzmienie:


I. Urzędy morskie
1 Dyrektor XIX-XXI 10 według odrębnych przepisów
2 Zastępca dyrektora do spraw inspekcji morskiej XIX-XX 9
3 Zastępca dyrektora do spraw:

technicznych,

oznakowania nawigacyjnego,

zastępca dyrektora delegatury urzędu morskiego

XV-XX 9
Załogi jednostek pływających
1 Kierownik statku I kategorii (kapitan) XV-XVII 2
2 Kierownik statku II kategorii XIV-XVI
3 Zastępca kierownika statku

I kategorii (I oficer),

kierownik maszyn statku I kategorii

(I oficer mechanik)

XIV-XVI 1
4 Kierownik maszyn statku II kategorii, II oficer mechanik XIII-XV
5 Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategorii XII-XIV
6 Oficer wachtowy XII-XIII
7 Oficer elektryk okrętowy XI-XIV
8 Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowy XI-XIII
9 Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowej XI-XII
10 Operator urządzeń hydrograficznych,

III oficer mechanik,

monter znaków nawigacyjnych,

starszy marynarz,

motorzysta,

kucharz,

sondażysta

X-XI
11 Marynarz IX-X
12 Steward VIII-IX
13 Młodszy marynarz VII-VIII
14 Starszy bosman bazy VIII-IX średnie
15 Bosman bazy VII-VIII średnie
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1 Mechanik lotniczy XIV-XVI według odrębnych przepisów
2 Kierownik magazynu technicznego XI-XIII 2 średnie 4
3 Sekretarka IX-XIII średnie
4 Kierownik warsztatu X-XII 3 średnie 4
starszy latarnik średnie 4
starszy administrator średnie 2
starszy rzemieślnik specjalista zasadnicze 4
operator:

koparkoładowarki, dźwigu samojezdnego

według odrębnych przepisów
5 Starszy magazynier w magazynie technicznym X-XI średnie 2
rzemieślnik specjalista zasadnicze 3
kierowca autobusu według odrębnych przepisów
6 Elektrotechnik IX-XI średnie
7 Elektromonter,

elektryk,

elektryk-spawacz,

monter instalacji wodno-kanalizacyjnych,

operator sztaplarki,

mechanik silników spalinowych,

mechanik samochodowy,

elektryk samochodowy

VII-XI zasadnicze
8 Magazynier w magazynie technicznym IX-X zasadnicze 1
kserografista 2
kierowca ciągnika, kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczego według odrębnych przepisów
9 Latarnik,

rzemieślnik gospodarczy

VIII-X zasadnicze
10 Administrator, starsza maszynistka VIII-IX średnie
konserwator, malarz zasadnicze
11 Robotnik ochrony wybrzeża — pilarz,

murarz,

tynkarz,

blacharz,

dekarz,

spawacz,

ślusarz,

ślusarz-spawacz,

tokarz

VII-X zasadnicze
12 Robotnik ochrony wybrzeża,

cieśla,

stolarz

VI-IX podstawowe
13 Maszynistka VII-VIII średnie
kierowca samochodu osobowego według odrębnych przepisów
14 Operator urządzeń powielających,

robotnik:

magazynowy,

transportowy,

magazynowo-transportowy

VI-VIII podstawowe
15 Wydawca narzędzi, zbrojarz V-VII zasadnicze
robotnik gospodarczy podstawowe
16 Dozorca IV-V podstawowe
17 Sprzątaczka III-IV podstawowe

— tytuł części IX otrzymuje brzmienie:

„IX. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”,

b) w tabeli XII:

— tytuł części V otrzymuje brzmienie:

„V. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”,

— tytuł części VIII otrzymuje brzmienie:

„VIII. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”,

c) w tabeli XIII uchyla się część III. „Urzędy morskie”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tytuł tabeli B otrzymuje brzmienie:

„Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich”;

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie:

TABELA I.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Służby Więziennej


Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych

1

2

I 1 020-1 600
II 1 070-1 620
III 1 120-1 640
IV 1 170-1 660
V 1 220-1 680
VI 1 270-1 700
VII 1 320-1 760
VIII 1 370-1 830
IX 1 430-1 900
X 1 530-2 000
XI 1 630-2 120
XII 1 730-2 240
XIII 1 840-2 380
XIV 1 970-2 520
XV 2 100-2 660
XVI 2 240-2 900
XVII 2 440-3 300
XVIII 2 640-3 760
XIX 2 850-1300
XX 3 060-5 100
XXI 6 800-7 500

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183.