ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Na podstawie art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania związanego z powoływaniem do odbycia ćwiczeń,

2) wzór wezwania do odbycia ćwiczeń

– w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

§ 2. 1. Powołanie do odbycia ćwiczeń następuje w związku z:

1) realizacją planu szkolenia jednostek przewidzianych do militaryzacji, w tym szkolenia organizowanego w celu sprawdzenia gotowości do działania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, lub

2) użyciem jednostek przewidzianych do militaryzacji w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych lub usuwaniem ich skutków.

2. Powołanie do odbycia ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, organizuje się w jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych oraz w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji, w których ćwiczenia odbywa się w wymiarze przewidzianym dla żołnierzy rezerwy.

3. Powołanie do odbycia ćwiczeń w trybie natychmiastowego stawiennictwa następuje w przypadku zarządzenia sprawdzenia gotowości do działania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, a także może nastąpić w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji informuje każdego z pracowników podlegających powołaniu do odbycia ćwiczeń organizowanych w tej jednostce, przedstawiając im do podpisania zbiorową listę imienną, zwaną dalej „listą”, która zawiera:

1) wypis z zarządzenia o przeprowadzeniu ćwiczeń;

2) termin i miejsce stawienia się do odbycia ćwiczeń oraz przewidywany czas ich trwania;

3) nazwiska i imiona oraz numery ewidencyjne PESEL;

4) pouczenie o powinnościach oraz o sankcjach grożących za nieusprawiedliwione niezgłoszenie się do odbycia ćwiczeń;

5) miejsce na poświadczenie przyjęcia do wiadomości faktu powołania do odbycia ćwiczeń.

2. Listę sporządza się z takim wyprzedzeniem, aby umożliwić pracownikom powoływanym do odbycia ćwiczeń jej podpisanie na czternaście dni przed planowanym dniem rozpoczęcia ćwiczeń.

§ 4. 1. Kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji występuje z wnioskiem o powołanie do odbycia ćwiczeń osób niezatrudnionych w tej jednostce, zwanym dalej „wnioskiem”, do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu tych osób, zwanego dalej „wojskowym komendantem uzupełnień”.

2. Wniosek zawiera:

1) numer identyfikacyjny oraz nazwę i miejsce postoju jednostki przewidzianej do militaryzacji;

2) wypis z zarządzenia o przeprowadzeniu ćwiczeń;

3) nazwiska i imiona oraz numery ewidencyjne PESEL i adresy zamieszkania osób podlegających powołaniu do odbycia ćwiczeń;

4) datę i godzinę stawienia się do jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz przewidywany czas trwania ćwiczeń.

3. Wniosek zostaje złożony wojskowemu komendantowi uzupełnień na co najmniej trzydzieści dni przed planowanym dniem rozpoczęcia ćwiczeń.

§ 5. 1. Wojskowy komendant uzupełnień, po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku z ewidencją wojskową, wystawia każdej osobie wymienionej we wniosku wezwanie do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji, zwane dalej „wezwaniem”.

2. Wezwanie doręcza się co najmniej na czternaście dni przed planowanym dniem rozpoczęcia ćwiczeń.

3. Wzór wezwania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. Terminów, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2, nie stosuje się w przypadku ćwiczeń organizowanych w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, na które powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

2. O powołaniu do odbycia ćwiczeń w trybie natychmiastowego stawiennictwa pracowników jednostki przewidzianej do militaryzacji zawiadamia kierownik tej jednostki w formie wewnętrznego komunikatu za pomocą wszelkich dostępnych środków. W komunikacie podaje się informacje o tym, kto podlega powołaniu do odbycia ćwiczeń, oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Jeżeli kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji nie określi we wniosku daty i godziny stawiennictwa, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, wojskowy komendant uzupełnień w wezwaniu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie tych danych, dokonuje adnotacji „NATYCHMIAST”.

§ 7. 1. Osoby powoływane do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji uznaje się za wezwane z chwilą złożenia podpisu na liście albo doręczenia wezwania.

2. Osoba wezwana do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji jest obowiązana udać się do miejsca stawienia się do służby:

1) w trybie natychmiastowego stawiennictwa – w terminie ogłoszonym w komunikacie, o którym mowa w § 6 ust. 2, albo w ciągu czterech godzin od doręczenia wezwania, jeżeli termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”;

2) w pozostałych przypadkach – w terminie określonym w liście albo wezwaniu.

3. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się do odbycia ćwiczeń w przypisanym terminie z powodu obłożnej choroby lub z innych ważnych przyczyn, bez zbędnej zwłoki zawiadamia o tym fakcie odpowiednio kierownika jednostki albo wojskowego komendanta uzupełnień. Po ustaniu przyczyn niestawienia się osoba wezwana przedstawia właściwemu organowi stosowne zaświadczenie lekarskie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej lub inne dokumenty usprawiedliwiające przyczynę niezgłoszenia się.

§ 8. 1. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 3, niezwłocznie informuje kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji o przyczynach niestawienia się osób wezwanych do odbycia ćwiczeń.

2. Kierownik jednostki przewidzianej do militaryzacji niezwłocznie po rozpoczęciu ćwiczeń przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz osób, które nie stawiły się do odbycia ćwiczeń na wezwanie.

§ 9. Wydatki związane z powoływaniem żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń pokrywa jednostka organizująca ćwiczenia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez wojskowego komendanta uzupełnień, który wystawił wezwania, rozliczenia kosztów doręczania wezwań do odbycia ćwiczeń w tej jednostce.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. (poz. 2627)

WZÓR

WEZWANIA DO ODBYCIA ĆWICZEŃ

(PDF)1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych oraz powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. Nr 20, poz. 87), które na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) w zakresie uregulowanym rozporządzeniem traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.