ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu 1)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu.

§ 2. 1. Biocyd fumaran dimetylu jest to substancja chemiczna o nazwie IUPAC (E)-butenodionian dimetylu, o numerze CAS 3) 624-49-7 oraz o numerze EINECS4) 210-849-0.

2. Produkt zawierający biocyd fumaran dimetylu jest to każdy produkt, w przypadku którego:

1) uwidoczniono informację, że znajduje się w nim biocyd fumaran dimetylu, w szczególności na jednym lub kilku woreczkach, albo

2) stężenie biocydu fumaranu dimetylu przekracza 0,1 mg/kg masy produktu.

§ 3. W odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu:

1) zakazuje się wprowadzania ich na rynek;

2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 2009/251/WE z dnia 17 marca 2009 r. zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (Dz. Urz. UE L 74 z 20.03.2009, s. 32—34).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106.

3)  Kod CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS).

 Kod EINECS oznacza numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, OJ 146 A, 15.06.1990).