ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1555) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 998,5343 ha położone na terenach miast: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Lublin, Mielec, Radzyń Podlaski, Sanok, Zamość oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, Ostrów, Ropczyce, Trzebownisko i Zagórz.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC:

a) w Podstrefie Mielec w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/5, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek: 150/8, 171/10, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9, do pkt nr 2. Od pkt nr 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9, biegnie wzdłuż południowych granic działek: 180/5, 180/3, 184 i dochodzi do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 184 i dochodzi do pkt nr 4, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 4 biegnie dalej w kierunku północnym zachodnimi granicami działek: 203/3, 203/6, 203/2, 203/5, 203/1, 203/7 i dochodzi do pkt nr 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/7. W pkt nr 5 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 196/13 do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196/13. Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek: 34/17, 34/16, 34/15, 34/14, 34/11, 32/2, 32/1, 31/2, 31/1, 28/5, do pkt nr 7 i dalej południową granicą działki 29 przez pkt nr: 8, 9, 10, 11 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek: 28/3, 28/2, 28/1, 27/1 i 26/4 do pkt nr 13. W pkt nr 13, usytuowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 26/4, skręca w kierunku północnym do pkt nr 14, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/6. W pkt nr 14 skręca na wschód i biegnie do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 26/6, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 21, 221 i 20. W pkt nr 16 skręca na północ i, biegnąc dalej na niewielkim odcinku na wschód, dochodzi do pkt nr 17, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 17 skręca na południe i biegnie do pkt nr 18, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 12/11. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 19 do pkt nr 20 wzdłuż północnych granic działek: 17/1, 17/2, 12/2 i 12/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 12/15, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 24 do pkt nr 25. W pkt nr 25, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 12/14, skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 26, 27 do pkt nr 28. W pkt nr 28, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 12/9, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 12/11 do pkt nr 29, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 11/4. W pkt nr 29 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek: 11/4, 11/2, 8/3 przez pkt nr: 30 i 31 do pkt nr 32, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 6/6. W pkt nr 32 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek: 6/9 i 6/10 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnimi granicami działek: 6/10 i 6/11 przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 6/11, skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 6/11, 6/5 i 6/3 przez pkt nr: 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 6/3, 5 i 1, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5 do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca na południe i biegnie do pkt nr 43 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 43 skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 44, 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49 do pkt nr 50 wzdłuż wschodnich granic działek: 5, 48/6 i 48/5. W pkt nr 50 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 51. W pkt nr 51, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 48/4, skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 52 i 53 wschodnią i południową granicą działki 80/10 do pkt nr 54. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 94/6 do pkt nr 55, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94/6. W pkt nr 55 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 81/4 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. Działka 23/3 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.”,

b) w Podstrefie Dębica w Kompleksie 2 dotychczasowy opis granic i terenu oznacza się jako Obszar 1 i dodaje się opis granic i terenu Obszaru 2 w brzmieniu:

„Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 85, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 430/156, 430/155 i 430/146, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 86, 87, 88 do pkt nr 89 wzdłuż granic działek: 430/156, 430/113 z działkami: 430/146 i 430/159. W pkt nr 89, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 430/113, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 90, 91 i 92 do pkt nr 93 wzdłuż zachodniej granicy działki 430/131. W pkt nr 93, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 430/131, 430/115 i 430/60, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 94, 95, 96, 97, 98 do pkt nr 99 wzdłuż północnej granicy działki 430/60. W pkt nr 99, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 430/60, 430/156 i 430/154, skręca na północny wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 430/156 z działkami: 430/154, 430/155 przez pkt nr: 100,101 i 102, dochodzi do pkt nr 85, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Leżajsk opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Stare Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2060, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 wzdłuż północnych granic działek: 2060 i 2065 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4, 5 do pkt nr 6 wzdłuż wschodnich granic działek: 2065, 2066/9 i 2066/5. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9 wzdłuż południowej granicy działki 2066/9. W pkt nr 9 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 10, 11, 12 wzdłuż zachodnich granic działek: 2066/9, 2060 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2091/2, w kierunku północnym do pkt nr 14 wzdłuż zachodniej granicy działki 2091/2. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 15. W pkt nr 15 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1937/2. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 3024, skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 20, 21, 22 i 23 wzdłuż południowych granic działek: 2092/1, 2091/2 do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis.”,

d) opis granic i terenu Podstrefy Głogów Małopolski otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Głogów Małopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rogoźnica

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 195/7, w kierunku południowym przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 do pkt nr 6, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 191/1. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 11, 12 do pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 194/24. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17, 18 północno-zachodnimi granicami działek: 194/24, 190/14, 195/8, 195/7 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 19, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/3, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/3 do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 21 wschodnimi granicami działek: 183/3 i 189/4. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 22, 23 południowymi granicami działek: 189/4, 192/1, 195/3 do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 25, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/5, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/5 do pkt nr 26. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29 do pkt nr 30, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 189/6. W pkt nr 30 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 31, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 195/6, w kierunku wschodnim północną granicą działek: 195/6, 190/2, 189/11, 189/14, 188/3, 187/8, 187/11 do pkt nr 33. W pkt nr 33 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 191/6, granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 38, 39, 40 do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rudna Mała Granica biegnie od pkt nr 35, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 128/1 na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała, do pkt nr 42, położonego w południowym narożniku działki 128/1. W pkt nr 42 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 41. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 34, położonego u zbiegu granic działek: 191/12, 96/2, 96/3. Pkt nr 34 leży na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 34 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Cicha

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 43, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 588/9, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 44, 45, 46 do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 48. W pkt nr 48 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 588/23, 588/22, 587/7 do pkt nr 49, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 587/7. W pkt nr 49 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 50 i 51 do pkt nr 52 zachodnimi granicami działek: 586/6, 586/5. W pkt nr 52 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 43, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 588/14, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 53, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 588/14, w kierunku wschodnim do pkt nr 54. W pkt nr 54 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 55 do pkt nr 56. W pkt nr 56 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki do pkt nr 57, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki. W pkt nr 57 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 53, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 588/20, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 588/20, w kierunku wschodnim do pkt nr 59. W pkt nr 59 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki do pkt nr 62, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki. W pkt nr 62 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 63 do pkt nr 58, od którego rozpoczęto opis.”,

e) opis granic i terenu Podstrefy Ostrów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Ostrów

Obręb ewidencyjny Kozodrza

Obszar nr 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2750/34, w kierunku wschodnim do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek: 2750/26 i 2750/27 do pkt nr 4. W pkt nr 4, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 2750/27, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowymi granicami działek: 2750/27, 2750/26, 2750/25 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 7 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Granica biegnie od pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2737/29, w kierunku wschodnim do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki 2737/34 do pkt nr 12. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13 i 14 do pkt nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Teren stanowi działkę 2737/32, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 15, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2737/32, w kierunku wschodnim do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 17 do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki 2737/32 do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.”,

f) opis granic i terenu Podstrefy Trzebownisko otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Trzebownisko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Tajęcina

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/19, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 425/19, 425/20, 425/10 i 425/11 do pkt nr 3. W pkt nr 3, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/11, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 5, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/12, w kierunku północnym do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 425/12, 425/13 do pkt nr 7. W pkt nr 7, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/13, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/15, w kierunku północnym do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 11, 12, 13, 14, 15 do pkt nr 16. W pkt nr 16, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/17, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 425/17 przez pkt nr 17 do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Teren stanowi działkę 717/9, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej dziatki. Granica biegnie od pkt nr 19, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/9, w kierunku północnym przez pkt nr: 20, 21 do pkt nr 22. W pkt nr 22 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 717/9, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 717/9 do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 26 do pkt nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 27, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 713/3, w kierunku północnym przez pkt nr 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 30 do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 290/5, 290/9, 291/3, 713/4, 715/5, 720/4 i 717/7 do pkt nr 32. W pkt nr 32 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 33 i 34 do pkt nr 27, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/18, w kierunku północnym przez pkt nr: 36 i 37 do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 717/22, 717/21, 717/19 i 717/18 przez pkt nr: 41, 42, 43, 44, 45 i 46 do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 48 do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis. Działka 379 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.

Obszar 7

Teren stanowi działkę 338/2, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 49, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 338/2, w kierunku północnym do pkt nr 50. W pkt nr 50 skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 338/2 dochodzi do pkt nr 51. W pkt nr 51, zlokalizowanym w potudniowo-wschodnim narożniku działki 338/2, skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jasionka

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 52, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1867/151, w kierunku północnym do pkt nr 53. W pkt nr 53 skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż północnych granic działek: 1867/151, 1867/152 i 1867/154 dochodzi do pkt nr 54. W pkt nr 54, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1867/154, skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 55 dochodzi do pkt nr 56. W pkt nr 56 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 52, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 57, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1867/156, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1867/156, 1867/157, 1867/158, 1867/159, 1867/160, 1867/161, 1867/162, 1867/164, 1867/165, 1867/167, 1867/168, 1867/169 przez pkt nr: 59, 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61, zlokalizowanym w pótnocno-wschodnim narożniku działki 1867/169, skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 62. W pkt nr 62 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr: 63 i 64 dochodzi do pkt nr 57, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 1867/172, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 65, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1867/172, w kierunku wschodnim do pkt nr 66. W pkt nr 66 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 67. W pkt nr 67 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 65, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 68, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1904/1, w kierunku północnym do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 70. W pkt nr 70 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 71, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1904/3. W pkt nr 71 skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki 1904/3 dochodzi do pkt nr 72. W pkt nr 72, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1904/3, skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodnich granic działek: 1904/3 i 1904/4 dochodzi do pkt nr 73. W pkt nr 73 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 68, od którego rozpoczęto opis.”,

g) opis granic i terenu Podstrefy Ropczyce otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Ropczyce

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1752/3, 1752/2 i 341, w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 4, 5 dochodzi do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1752/1. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 7. W pkt nr 7 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 8, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1803/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 1803/1 do pkt nr 9. W pkt nr 9, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1803/1, 1803/2 i 1757, skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 10. W pkt nr 10, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1803/1, skręca w kierunku południowym i przez pkt nr: 11 i 12 dochodzi do pkt nr 8, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Ropczyce

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 171/13, 237/10 i 238/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 237/10 i 238/4 do pkt nr 14. W pkt nr 14 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 15. W pkt nr 15 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 16 do pkt nr 17, położonego u zbiegu granic działek: 237/8, 236/4, 2233/6 i 237/5. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2233/11 do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 20 do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 22. W pkt nr 22, zlokalizowanym w północnym narożniku działki 2233/11, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/11, 2233/5 i 227/1, skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 26 wzdłuż południowej granicy działki 2233/5. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2233/13 z działką 2234/4 do pkt nr 27. W pkt nr 27, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/13, 2234/4 i 171/12, skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 28 i 29 dochodzi do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis. Działka 2233/9 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 222/3, 223/3 i 2234/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działkami: 222/3 i 223/3 do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2240/4, 222/5 i 221/5 do pkt nr 32. W pkt nr 32 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 2240/4 z działkami: 219/1, 217/12 do pkt nr 33. W pkt nr 33 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2240/4 z działkami: 216/7, 215/10, 213/18, 213/16, 212/9, 211/9, 197/8 przez pkt nr: 34, 35, 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 207/4 i 197/8 do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 2237/4 z działkami: 197/8, 211/9, 212/9, 213/16, 213/18, 215/10, 216/7, 217/12 do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 40, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie po granicy działki 2237/4 z działką 217/13 do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 2237/4 z działkami: 216/3 i 215/5 do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 215/4 z działkami: 215/5, 216/3 i 217/5 do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki 2234/4 z działkami: 217/5, 220/3, 221/3 i 222/3 do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 44, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2982/3, 2982/4 i 2234/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 2234/4 i 2982/3 do pkt nr 45. W pkt nr 45 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek: 2234/4 i 2982/3 do pkt nr 46, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie po granicy tych samych działek do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2982/12 i 2982/3 przez pkt nr 48 do pkt nr 49, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie po granicy tych samych działek do pkt nr 50. W pkt nr 50 skręca w kierunku zachodnim i, biegnąc po granicy działek: 2982/3 i 2982/4, przez pkt nr: 51, 52, 53 i 54 dochodzi do pkt nr 44, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 55, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2982/13, w kierunku wschodnim po granicy działki 2982/13 z działką 2982/12 do pkt nr 56. W pkt nr 56 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 57. W pkt nr 57 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 59 do pkt nr 60. W pkt nr 60 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 2982/13 do pkt nr 61, w którym skręca w kierunku północnym i, biegnąc dalej po zachodniej granicy działki 2982/13, dochodzi do pkt nr 55, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 62, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2982/4, 2982/12 i 2982/6, w kierunku wschodnim po granicy działek: 2982/12 i 2982/6 do pkt nr 63. W pkt nr 63 skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy tych samych działek przez pkt nr: 64, 65 do pkt nr 66, gdzie skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 67. W pkt nr 67 skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy działek: 2982/12 i 2982/8 do pkt nr 68, gdzie skręca w kierunku wschodnim i, biegnąc po granicy tych samych działek, dochodzi do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku południowym do pkt nr 70. W pkt nr 70 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2982/7 z działką 2982/8 do pkt nr 71. W pkt nr 71 skręca w kierunku północnym do pkt nr 66, w którym skręca w kierunku zachodnim i, biegnąc po granicy działki 2982/6 z działką 2982/7, dochodzi do pkt nr 72. W pkt nr 72 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 73 do pkt nr 74. W pkt nr 74 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 75 do pkt nr 76. W pkt nr 76 skręca na północ i, biegnąc wzdłuż granicy działek: 2982/4 i 2982/6, dochodzi do pkt nr 62, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Brzezówka Granica biegnie od pkt nr 77, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 497/2, 596 i 486, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 486 z działką 497/2 do pkt nr 78. W pkt nr 78 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 560 i 497/2 do pkt nr 79. W pkt nr 79 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 558/1, 559/1 z działką 497/2 do pkt nr 80. W pkt nr 80 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 497/2 i 558/1 przez pkt nr 81 do pkt nr 82. W pkt nr 82 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 83. Tu skręca na zachód i dochodzi do pkt nr 84. W pkt nr 84 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 85, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 497/3, 501 i 500 do pkt nr 86. W pkt nr 86 skręca w kierunku północnym i, biegnąc wzdłuż granicy działki 596 z działkami: 497/3 i 497/2, przez punkty nr: 87, 88, 89 dochodzi do pkt nr 77, od którego rozpoczęto opis.”,

h) w Podstrefie Lublin dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Hajdów

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/14, w kierunku północnym do pkt nr 64. W pkt nr 64 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 65, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez pkt nr: 66, 67 do pkt nr 68, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/24. W pkt nr 68 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 70 do pkt nr 71 wzdłuż zachodniej granicy działki 1/24. W pkt nr 71 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 72, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/46. W pkt nr 72 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 73. W pkt nr 73 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 74, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/47. W pkt nr 74 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 75. W pkt nr 75 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 76. W pkt nr 76 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 77, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 78, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/35. W pkt nr 78 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do pkt nr 87. W pkt nr 87 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 88, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 89, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/16. W pkt nr 89 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 90, 91, 92, 93 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 1/55, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 94, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/55, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 95. W pkt nr 95 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 96. W pkt nr 96 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1/55 do pkt nr 97. W pkt nr 97 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 94, od którego rozpoczęto opis.”,

i) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Kolbuszowa, Radzyń Podlaski i Zamość, w brzmieniu:

„Podstrefa Kolbuszowa

Obręb ewidencyjny 1 — Kolbuszowa

Kompleks 1

Teren stanowi działkę 1549/77, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1549/20, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 1549/20 z działką 1549/77 do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ww. granicy do pkt nr 3, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1549/20, 1549/77 i 1549/63. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 1549/63 i 1549/64 do pkt nr 4. W pkt nr 4, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1549/77,1549/64 i 1549/78, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1549/77 do pkt nr 5. W pkt nr 5, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 1549/77, skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej działki z działką 1550 do pkt nr 6. W pkt nr 6, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1550, 1549/76 i 1549/77, skręca w kierunku północnym i wzdłuż wschodnich granic działek: 1549/75 i 1549/76 dochodzi do pkt nr 7. W pkt nr 7 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 8, w którym skręca na północ i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Teren stanowi działkę 1555/58, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1555/58, przez pkt nr: 10, 11 do pkt nr 12 wzdłuż południowej granicy działki 1555/56. W pkt nr 12, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1555/56, 1555/57 i 1555/58, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1555/58 przez pkt nr: 13, 14 do pkt nr 15. W pkt nr 15, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1555/58,1555/57 i 1555/59, skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 16, 17, 18 do pkt nr 19 wzdłuż południowej granicy działki 1555/58. W pkt nr 19 skręca w kierunku północnym i, biegnąc przez pkt nr 20, dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radzyń Podlaski

Obręb ewidencyjny 1 — Radzyń

Teren stanowi działkę 2927/2, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2926/4, 2927/2 i 2923/1, do pkt nr 2 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2923/1. W pkt nr 2 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 3 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2927/1. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2931. W pkt nr 5, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2927/2, 2931 i 2926/1, skręca w kierunku północno-wschodnim i, biegnąc wzdłuż granicy działki 2927/2

z działkami: 2926/1, 2926/4, przez pkt nr 6 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zamość

Obręb ewidencyjny 1 — Zamość

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 243/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 243/5 z działkami: 115/1, 115/4 przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 6 do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 243/5 z działką 242/15. W pkt nr 7 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 8, gdzie załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 9. W pkt nr 9, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 243/5, 242/16 i 112, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 112 przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12, 13 do pkt nr 14 wzdłuż granicy działki 243/4 z działkami: 243/1 i 243/12. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 15, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez pkt nr 16 do pkt nr 17 wzdłuż granicy działki 243/13 z działką 201/30. W pkt nr 17 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 18 do pkt nr 19, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 243/5 z działkami: 243/11, 243/10 przez pkt nr: 20, 21, 22, 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku południowo-zachodnim i, biegnąc przez pkt nr 25 wzdłuż granicy działki 243/5 z działką 134, dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 26, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/40, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 14/10 z działką 14/37 przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 30 do pkt nr 31. W pkt nr 31, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 14/40, 14/37 i 7, skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 14/40 z działką 7 przez pkt nr: 32, 33, 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 14/40 z działkami: 6, 13, 1, 104, 245, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 39 i 40 przez pkt nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 44 do pkt nr 45, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt nr 46. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc przez pkt nr: 47, 48, 49 wzdłuż granicy działki 14/40 z działką 14/38, dochodzi do pkt 26, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2009 r.