ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm, 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) Ip. 415 otrzymuje brzmienie:


„415 10,00 10,15 RADIOLOKALIZACJA

Amatorska

5.479

cywilno-rządowe

cywilne”


b) po Ip. 415 dodaje się Ip. 415a—415c w brzmieniu:


„415a 10,15 10,20 STAŁA RUCHOMA RADIOLOKALIZACJA

Amatorska

cywilne

cywilne

cywilno-rządowe

cywilne

415b 10,20 10,30 STAŁA POL.37

RUCHOMA POL.37

RADIOLOKALIZACJA

Amatorska

cywilne cywilne

cywilno-rządowe

cywilne

415c 10,30 10,45 RADIOLOKALIZACJA

Amatorska

rządowe cywilne”


2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia UWAGI DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W TABLICY w pkt 1 dodaje się uwagę POL.37 w brzmieniu:

„POL.37 Zakres częstotliwości 10,20—10,30 GHz do dnia 31 grudnia 2010 r. może być użytkowany jako cywilny w służbie stałej oraz w służbie ruchomej jedynie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie użytkowanie tego zakresu jako cywilnego w tych służbach nie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.