ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej — kultura fizyczna i sport

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie koncepcji zorganizowania urzędu obsługującego sprawy z zakresu działu administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, zwanego dalej „urzędem”, i koordynacja jej realizacji.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie zorganizowania urzędu;

2) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących zorganizowania urzędu;

3) koordynację prac wdrożeniowych dotyczących zorganizowania urzędu.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik, w zakresie przygotowywanych projektów aktów prawnych wynikających z realizacji jego zadań, współdziała w szczególności z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministrem Finansów oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla realizacji zadań Pełnomocnika podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 6. 1. Pełnomocnik przedstawi Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania, do dnia 31 sierpnia 2005 r.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, z części 25 — Kultura fizyczna i sport.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.