ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Na podstawie art. 8g ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2. 1. Park przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 8g ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustawą”, i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań, o którym mowa w art. 8g ust. 4 ustawy, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w sposób, w trybie i w terminach określonych w przepisach dotyczących opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

2. Łącznie z projektami, o których mowa w ust. 1, Park przekazuje uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów.

§ 3. Kosztami działalności Parku są koszty i wydatki, o których mowa w art. 8g ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. Park tworzy fundusz statutowy.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie Parku w dniu rozpoczęcia przez Park działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) zysk netto.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1) wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;

2) stratę netto.

§ 5. 1. Park sporządza roczne sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego, zwane dalej „rocznym sprawozdaniem”, w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.

2. Roczne sprawozdanie parku narodowego zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska.

§ 6. 1. Park przekazuje roczne sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 10 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

2. Łącznie z rocznym sprawozdaniem Park przekazuje organom, o których mowa w ust. 1, część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.

§ 7. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania Parku dokonuje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania ponosi Park.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.