ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju, oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy ich realizacji.

§ 2. Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia następujące kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne:

1) tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map:

a) hydrograficznych — przedstawiających w szczególności stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu wód podziemnych, rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej,

b) sozologicznych — przedstawiających w szczególności stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim procesów antropogenicznych, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska,

c) geomorfologicznych — przedstawiających w skalach przeglądowych formy rzeźby i genezę powierzchni ziemi oraz informacje o zmianach jej ukształtowania,

d) glebowo-rolniczych — przedstawiających w szczególności informacje dotyczące przydatności glebowo-rolniczej terenu charakteryzowanej na podstawie głębokości, tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości, erozji gleb i podglebia i zdolności zatrzymywania wody,

h) średnich cen transakcyjnych gruntów — przedstawiających, na podstawie danych gromadzonych przez starostów w rejestrze cen i wartości nieruchomości, badań statystycznych oraz analiz i zestawień charakteryzujących rynek nieruchomości, w skali całego kraju w powiązaniu z zasadniczym trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa, zróżnicowanie średnich cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod zabudowę oraz gruntów rolnych,

e) pokrycia terenu — przedstawiających biofizyczne cechy charakteryzujące powierzchnię terenu (szata roślinna, wody powierzchniowe, odkryte powierzchnie gleby, obiekty antropogeniczne),

f) użytkowania ziemi — przedstawiających różnorodność form i funkcji gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, w szczególności tereny rolnicze, leśne, przemysłowe, komunikacyjne, mieszkaniowe, rekreacyjne,

g) infrastruktury technicznej — przedstawiających w szczególności informacje o sieciach uzbrojenia terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej,

i) podziałów terytorialnych kraju — przedstawiających w szczególności granice państwa oraz granice jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym:

— zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

— podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,

— podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,

— podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów (sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych, rejonowych oraz wojewódzkich sądów administracyjnych),

— podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej oraz lokalizację siedzib tych organów i jednostek organizacyjnych,

j) atlasowych obszaru Rzeczypospolitej Polskiej — przedstawiających wszechstronny, geograficzny obraz państwa, w szczególności warunków przyrodniczych, gospodarczych oraz rozwoju społeczeństwa w określonym przekroju czasowym;

2) opracowania specjalne w postaci map tyflologicznych, przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących.

§ 3. 1. Główny Geodeta Kraju przy wykonywaniu zadań związanych z opracowaniami, o których mowa w § 2, uwzględnia właściwe tematycznie dane infrastruktury informacji przestrzennej oraz inne informacje zgromadzone przez organy wchodzące w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwych ministrów oraz inne organy administracji publicznej, w tym w szczególności:

1) ministra właściwego do spraw środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska — w zakresie mapy hydrograficznej, mapy sozologicznej, mapy pokrycia terenu oraz mapy geomorfologicznej;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz Ministra Obrony Narodowej — w zakresie mapy hydrograficznej, mapy pokrycia terenu oraz mapy użytkowania ziemi;

3) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi — w zakresie mapy glebowo-rolniczej;

4) ministra właściwego do spraw łączności, ministra właściwego do spraw transportu oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej — w zakresie mapy infrastruktury technicznej;

5) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego — w zakresie mapy średnich cen transakcyjnych gruntów;

6) ministra właściwego do spraw administracji publicznej — w zakresie mapy podziałów terytorialnych kraju, z wyjątkiem podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej;

7) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego — w zakresie mapy podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, współdziałają z Głównym Geodetą Kraju w realizacji zadań dotyczących opracowań, o których mowa w § 2, poprzez:

1) opiniowanie i uzgadnianie zakresu i rodzajów opracowań kartograficznych planowanych do realizacji, uwzględniając ich szczegółowość i objęty nimi obszar;

2) udostępnianie na wniosek Głównego Geodety Kraju posiadanych informacji i zbiorów danych lub zapewnienie dostępu do tych informacji i zbiorów danych niezbędnych do opracowań, o których mowa w § 2, za pomocą usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa;

3) uczestniczenie w organizowanych przez Głównego Geodetę Kraju naradach roboczych dotyczących tych opracowań;

4) przekazywanie wniosków i opinii dotyczących treści tych opracowań oraz sposobu ich udostępniania.

§ 4. 1. Główny Geodeta Kraju przedstawia na piśmie zakresy i rodzaje opracowań kartograficznych planowanych do realizacji organom wchodzącym w skład Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz właściwym organom, o których mowa w § 3 ust. 1, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 14 dni, na zgłoszenie uwag i wniosków.

2. Główny Geodeta Kraju w celu rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków, a także ustalenia terminów i sposobu udostępniania przez organy, o których mowa w § 3 ust. 1, posiadanych informacji i zbiorów danych, niezbędnych do realizacji planowanych opracowań kartograficznych, może powołać spośród przedstawicieli wyznaczonych przez zainteresowane organy, o których mowa w § 3 ust. 1, kolegium redakcyjne do przygotowania poszczególnego opracowania, zwane dalej „kolegium”.

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia kolegium wraz z wykazem zgłoszonych uwag i wniosków doręcza się zainteresowanemu organowi, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

4. Posiedzeniu kolegium przewodniczy Główny Geodeta Kraju lub jego upoważniony przedstawiciel.

5. Przebieg posiedzenia kolegium i jego ustalenia utrwala się w protokole.

6. W przypadku rozbieżności lub sporów kolegium podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

7. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia kolegium.

§ 5. Wnioski i opinie dotyczące treści kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych oraz sposobu ich udostępniania organy, o których mowa w § 3 ust. 1, zgłaszają Głównemu Geodecie Kraju w formie pisemnej lub przedstawiają na posiedzeniach kolegium.

§ 6. Dane dotyczące cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod zabudowę oraz gruntów rolnych, zawarte w rejestrze cen i wartości nieruchomości, są niezwłocznie udostępniane przez starostę na pisemny wniosek Głównego Geodety Kraju na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.