ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) programowaniu obronnym — należy przez to rozumieć ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach planowania operacyjnego sporządza się również plany operacyjne Sił Zbrojnych oraz plany szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także plany osłony technicznej, których zasady i tryb sporządzania określają odrębne przepisy.”;

3) w § 6 w ust. 1: a) w pkt 1:

— w lit. a tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej „systemem kierowania”, określone w odrębnych przepisach,”,

— dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego,”,

b) w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego;”,

c) w pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego.”;

4) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na dziesięcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, których projekt sporządza raz na cztery lata Minister Obrony Narodowej z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do początkowego roku ich obowiązywania, oraz przedkłada Radzie Ministrów do dnia 30 września w roku nieparzystym.”;

5) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.W ramach programowania obronnego, co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, sporządza się:

1) Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii organów sporządzających programy, o których mowa w pkt 3;

2) Program Doskonalenia Obrony Cywilnej, który sporządza Szef Obrony Cywilnej Kraju po zasięgnięciu opinii organów sporządzających programy, o których mowa w pkt 4;

3) programy pozamilitarnych przygotowań obronnych:

a) działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej,

b) urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej będące dysponentami części budżetowych, które sporządzają te organy,

c) województw, które sporządzają wojewodowie

— w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej;

4) programy doskonalenia obrony cywilnej:

a) działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej,

b) urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej będące dysponentami części budżetowych, które sporządzają te organy,

c) województw, które sporządzają szefowie obrony cywilnej województw

— w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Obrony Cywilnej Kraju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uzgodnienia programów obronnych przeprowadza się w terminie:

1) określonym przez organ sporządzający — w przypadku programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) do dnia 28 lutego w roku nieparzystym rozpoczynającym obowiązywanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 3, ujmuje się:

1) wymagania wobec pozamilitarnych przygotowań obronnych na dziesięcioletni okres obowiązywania programu;

2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa, dotyczące:

a) przygotowania systemu kierowania, w tym:

— inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania stanowisk kierowania, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

— obronnych systemów łączności, w tym systemu łączności specjalnej, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 180, poz. 1855),

b) zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, w tym realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego:

— celów Sił Zbrojnych,

— zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza,

— inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym oraz ich utrzymania, a także przygotowania środków transportu na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,

— przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, zgodnie z planami osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym,

— inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym oraz ich utrzymania, a także utrzymywania w gotowości taboru kolejowego i przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, zgodnie z planami osłony technicznej sieci kolejowej,

— inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na potrzeby obronne,

— przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego oraz barek do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, zgodnie z planami osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych,

— przygotowania infrastruktury lotniskowej na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,

— przygotowania infrastruktury portów morskich na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,

— innych przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych,

c) militaryzacji, w tym:

— przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

— przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych,

d) przygotowania ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

e) organizacji szkolenia obronnego, w tym dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego,

f) organizacji kontroli wykonywania zadań obronnych;

3) projektowane nakłady na pozamilitarne przygotowania obronne w ciągu dziesięcioletniego okresu obowiązywania programu, usystematyzowane według:

a) planowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych,

b) części, działów i rozdziałów budżetu państwa.

2. W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b, ujmuje się:

1) kierunki doskonalenia i przekształceń systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na dziesięcioletni okres obowiązywania programu;

2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie doskonalenia obrony cywilnej, dotyczące:

a) kierowania obroną cywilną, w tym:

— inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania centrów zarządzania kryzysowego w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego,

— zakupu i utrzymania zapasowych źródeł energii elektrycznej,

— zakupu i utrzymania ruchomych stanowisk kierowania obroną cywilną,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemów alarmowania i powiadamiania,

— budowy, modernizacji i utrzymania ośrodków wykrywania i analizy skażeń oraz zakażeń,

— prac nad rozwojem i wdrożeniem systemów teleinformatycznych,

— budowy, modernizacji i utrzymania krajowej bazy danych o dostępnych zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach zagrożeń,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemu wymiany informacji o zagrożeniach,

— wdrażania map cyfrowych terenu,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemu łączności radiowej,

— organizacji narad i konferencji oraz badań naukowych w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej,

b) formacji obrony cywilnej, w tym:

— finansowania służby w formacjach obrony cywilnej,

— przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,

— utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej,

c) organizacji zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności, w tym:

— utrzymania budowli ochronnych,

— budowy i utrzymania awaryjnych ujęć wody pitnej,

— ewakuacji ludności,

— doraźnych miejsc przebywania dla poszkodowanej ludności,

— zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

— pomocy medycznej i psychologicznej dla osób poszkodowanych,

— zapewnienia źródeł energii elektrycznej oraz wody pitnej w miejscach przebywania poszkodowanej ludności,

— dostaw energii oraz wody pitnej dla wyznaczonych przedsiębiorców przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,

— ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych, w przypadku wystąpienia zagrożenia,

— zakupu i utrzymania sprzętu obrony cywilnej,

d) działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie samoobrony ludności,

e) szkolenia, w tym:

— podstawowego z zakresu obrony cywilnej,

— formacji obrony cywilnej,

— organizacji i udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

3. W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. c, ujmuje się:

1) kierunki doskonalenia systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na dziesięcioletni okres obowiązywania programu;

2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie doskonalenia obrony cywilnej, dotyczące:

a) kierowania obroną cywilną, w tym:

— inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania centrów zarządzania kryzysowego w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego,

— zakupu i utrzymania zapasowych źródeł energii elektrycznej,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemów alarmowania i powiadamiania,

— budowy, modernizacji i utrzymania ośrodków wykrywania i analizy skażeń oraz zakażeń,

— prac nad rozwojem i wdrożeniem systemów teleinformatycznych,

— budowy, modernizacji i utrzymania krajowej bazy danych o dostępnych zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach zagrożeń,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemu wymiany informacji o zagrożeniach,

— wdrażania map cyfrowych terenu,

— budowy, modernizacji i utrzymania systemu łączności radiowej,

— organizacji narad i konferencji oraz badań naukowych w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej,

b) formacji obrony cywilnej, w tym:

— finansowania służby w formacjach obrony cywilnej,

— przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,

— utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej,

c) organizacji zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności, w tym:

— utrzymania budowli ochronnych,

— budowy i utrzymania awaryjnych ujęć wody pitnej,

— ewakuacji ludności,

— doraźnych miejsc przebywania dla poszkodowanej ludności,

— zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

— pomocy medycznej i psychologicznej dla osób poszkodowanych,

— ewakuacji dóbr kultury i innego mienia w przypadku wystąpienia zagrożenia,

— ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych, w przypadku wystąpienia zagrożenia,

— zakupu i utrzymania sprzętu obrony cywilnej,

d) działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie samoobrony ludności,

e) szkolenia, w tym:

— podstawowego z zakresu obrony cywilnej,

— formacji obrony cywilnej,

— organizacji i udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

4. W programach obronnych uwzględnia się również rezerwy państwowe mobilizacyjne utrzymywane na potrzeby:

1) Sił Zbrojnych — w przypadku programów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 3,

2) Obrony Cywilnej — w przypadku programów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i 4

— na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594).”;

7) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organ sporządzający — w przypadku programów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 — niezwłocznie po ich uzgodnieniu w trybie określonym w § 9 ust. 3.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W ramach planowania obronnego przeprowadza się okresowe przeglądy obronne, które obejmują:

1) analizę danych liczbowych i opisowych ocen stanu przygotowań obronnych, które sporządzają dysponenci części budżetowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, odpowiednio: działu administracji rządowej, centralnego organu administracji rządowej albo województwa, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku;

2) ocenę Sił Zbrojnych, którą sporządza Minister Obrony Narodowej, zawierającą diagnozę stanu Sił Zbrojnych oraz możliwości realizacji przez nie zadań;

3) ocenę pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, którą sporządza Minister Obrony Narodowej na podstawie analizy, o której mowa w pkt 1, zawierającą diagnozę stanu przygotowania struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa do realizacji zadań obronnych oraz propozycje kierunków dalszych działań na okres czterech kolejnych lat;

4) ocenę przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, którą sporządza Szef Obrony Cywilnej Kraju i przedkłada do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zawierającą diagnozę stanu przygotowania organów i formacji obrony cywilnej, innych podmiotów, a także ludności, do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wraz z wnioskami;

5) raport o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej, z uwzględnieniem treści dokumentów, o których mowa w pkt 2–4, oraz wyników badań statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych, zawierający analizę i ocenę stanu przygotowań obronnych państwa oraz propozycje kierunków dalszych działań na okres czterech kolejnych lat.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, organy sporządzające przedkładają:

1) Radzie Ministrów:

a) do dnia 31 maja w latach parzystych — w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4,

b) do dnia 30 sierpnia w latach nieparzystych — w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;

2) Ministrowi Obrony Narodowej:

a) do dnia 28 lutego każdego roku — w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w celu ich wykorzystania w procesie opracowania oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

b) do dnia 31 maja w latach nieparzystych — w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w celu jego wykorzystania w procesie opracowania raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, po jego zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, Prezes Rady Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.”.

§ 2. Sporządzone według przepisów dotychczas obowiązujących:

1) plany operacyjne zachowują ważność do czasu opracowania nowych planów, w trybie określonym w § 13 rozporządzenia, o którym mowa w § 1;

2) programy obronne zachowują ważność do czasu opracowania programów na lata 2009—2018.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.