ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2006 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

Na podstawie art. 147m pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.W kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do realizacji zadań poza granicami państwa, zwanym dalej „kontyngentem”, w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem można zatrudnić:

1) pracownika Straży Granicznej;

2) osobę niebędącą pracownikiem Straży Granicznej, która posiada specjalistyczne kwalifikacje niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonywania zadań kontyngentu.

2. W kontyngencie wydzielonym w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych można zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. 1. W przypadku wydzielenia kontyngentu w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, w skład którego mają wchodzić pracownicy Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej upowszechnia informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i na stronach internetowych tych jednostek organizacyjnych albo podaje informację w formie pisemnego ogłoszenia adresowanego do pracowników Straży Granicznej w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

2. Jeżeli do składu kontyngentu, o którym mowa w ust. 1, przewiduje się zatrudnienie osób niebędą-cych pracownikami Straży Granicznej, informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie upowszechnia się w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i na stronach internetowych tych jednostek organizacyjnych, a także na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 1) ), oraz publikuje przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która przeprowadza nabór do kontyngentu;

2) cel skierowania kontyngentu;

3) określenie stanowiska pracy w kontyngencie;

4) wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy w kontyngencie;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.

4. W przypadku wydzielenia kontyngentu w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych Komendant Główny Straży Granicznej — a jeżeli w skład kontyngentu mają wchodzić pracownicy zatrudnieni w jednym z oddziałów Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej — właściwy komendant oddziału albo ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej „pracodawcami”, mogą umieścić na stronach internetowych podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz podać do wiadomości pracowników ogłoszenie o tworzeniu kontyngentu, zawierające dane, o których mowa w ust. 3.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o pracę w kontyngencie, zwana dalej „kandydatem”, może zostać zatrudniona w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w:

1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, jeżeli:

a) złoży w terminie wymagane dokumenty,

b) uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie,

c) uzyska orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w kontyngencie,

d) wyrazi pisemną zgodę, o której mowa w art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ), zwanej dalej „Kodeksem pracy”,

e) zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą a dotychczasowym pracodawcą,

f) podda się szczepieniom profilaktycznym, niezbędnym w związku z pracą w kontyngencie;

2) szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a—d, a w przypadku gdy jest to uzasadnione warunkami panującymi na obszarze działania kontyngentu, jeżeli dodatkowo spełni warunek wymieniony w pkt 1 lit. f.

2. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e, nie stosuje się, jeżeli kandydat nie pozostaje w stosunku pracy albo jeżeli pracodawca tworzący kontyngent i dotychczasowy pracodawca kandydata jest tym samym podmiotem.

§ 4. 1. Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie, zwanej dalej „oceną”, dokonuje komisja powołana przez pracodawcę.

2. Oceny dokonuje się przez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, testu pisemnego lub ćwiczeń praktycznych w zależności od celu skierowania kontyngentu i zakresu jego działania.

3. Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent, cel skierowania, zakres zadań i obszar jego działania oraz umiejętności zawodowe kandydata zapewniające wykonanie w kontyngencie określonych dla niego zadań.

4. Ocenę sporządza się na piśmie.

§ 5. 1. Od dokonania oceny odstępuje się:

1) na wniosek kandydata;

2) jeżeli stan zdrowia kandydata uniemożliwia zatrudnienie w kontyngencie;

3) jeżeli postępowanie kandydata uniemożliwia dokonanie oceny.

2. Pracodawca może odmówić poddania kandydata ocenie albo w każdym czasie od niej odstąpić, jeżeli dokonanie oceny nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, kandydata informuje się pisemnie o przyczynie odmowy poddania go ocenie albo o powodach odstąpienia od niej.

§ 6. 1. Badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do wystawienia orzeczenia lekarskiego oraz szczepienia profilaktyczne organizuje pracodawca.

2. Pracodawca zwraca kandydatowi uczestniczącemu w badaniach lub szczepieniach, o których mowa w ust. 1, koszty przejazdów i noclegu oraz wypłaca ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 7. 1. Pracownika w kontyngencie można zatrudnić na stanowisku:

1) lekarza;

2) specjalisty zespołu logistyki;

3) pielęgniarki (pielęgniarza);

4) kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki;

5) innym niż określone w pkt 1–4, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań kontyngentu.

2. Stanowisko specjalisty zespołu logistyki dotyczy w szczególności psychologa, tłumacza, informatyka, mechanika pojazdów oraz specjalisty do spraw łączności.

3. W zespole logistyki na stanowisku psychologa oraz specjalisty do spraw łączności nie można zatrudnić osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 8. 1. Zatrudnienie w kontyngencie kandydata następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, zwanej dalej „umową o pracę”.

2. Okres, na jaki jest zawierana umowa o pracę, obejmuje w szczególności okres niezbędny na:

1) pobranie wyposażenia zgodnego z wymogami określonymi przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent;

2) udział w zgrupowaniu kontyngentu organizowanym bezpośrednio przed wyjazdem z kraju oraz poprzedzającym je szkoleniu lub praktyce przygotowującej do wykonywania pracy w tym kontyngencie;

3) wykonywanie pracy w kontyngencie realizującym zadania poza granicami państwa;

4) udział w zgrupowaniu kontyngentu organizowanym po powrocie kontyngentu do kraju, o ile zgrupowanie takie jest organizowane, lub udział w badaniach lekarskich i psychologicznych w związku z zakończeniem pracy w kontyngencie, jeżeli są przeprowadzane.

§ 9. 1. Pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, zatrudnionemu w kontyngencie przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach:

1) ustalonych na dotychczasowym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej — jeżeli pracownik jest zatrudniony na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy i zakres wykonywanych przez niego zadań odpowiada zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie;

2) przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku, na którym pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej — jeżeli dotychczas pracownik jest zatrudniony na tym stanowisku w niepełnym wymiarze czasu pracy i zakres wykonywanych przez niego zadań odpowiada zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie;

3) przysługujących pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracy, na którym zakres wykonywanych zadań odpowiada zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku pracy w kontyngencie — jeżeli dotychczas pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej na stanowisku, na którym realizuje zadania nieodpo-wiadające zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie.

2. Pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zatrudnionemu w kontyngencie przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach określonych w umowie o pracę.

§ 10. Pracownikowi odbywającemu w kraju szkolenie lub praktykę przygotowującą do pracy w kontyngencie nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

§ 11. Pracownik zatrudniony w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej lub rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem otrzymuje:

1) ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie;

2) dodatek zagraniczny;

3) należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

4) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

§ 12. 1. Ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie przysługuje w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.

2. Ryczałt wypłaca się jednorazowo niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę.

3. Ryczałt podlega zwrotowi, jeżeli przed datą wyjazdu kontyngentu poza granice państwa umowa o pracę zostanie rozwiązana:

1) z przyczyn dotyczących pracownika;

2) w związku z utratą przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym został zatrudniony w kontyngencie;

3) z powodu niezdolności do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych przez pracownika, która trwa dłużej niż 14 dni.

§ 13. 1. Dodatek zagraniczny pracownik otrzymuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, w którym wykonuje pracę w kontyngencie poza granicami państwa.

2. Warunki otrzymywania dodatku zagranicznego, w tym przyznawania odpowiedniej kategorii tego dodatku, określają przepisy o należnościach pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej.

3. Kategorie i stawki dodatku zagranicznego dla stanowisk w kontyngencie, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–4, określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

4.  Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w § 7 ust. 1 pkt 1–4 stosuje się kategorie i stawki dodatku zagranicznego przewidziane dla stanowisk: pielęgniarka (pielęgniarz), kierowca.

§ 14. 1. Należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownik otrzymuje w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują pracownikowi za czas:

1) przejazdu od chwili przekroczenia granicy państwowej do chwili przybycia do obszaru działania kontyngentu i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w kontyngencie;

2) podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejscem pracy określonym w ramach obszaru działania kontyngentu;

3) przejazdu z obszaru działania kontyngentu do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych i losowych.

3. W przypadku gdy podróż służbowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się wyłącznie na terytorium państwa, do którego skierowano kontyngent, i trwa:

1) do 12 godzin — dieta nie przysługuje;

2) ponad 12 godzin — dieta przysługuje w wysokości 70 % diety określonej w przepisach, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania pracownik otrzymuje w przypadku, gdy w miejscu wykonywania pracy poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania bądź świadczenia pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

2. Wysokość oraz warunki otrzymywania i wypłacania ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania określają przepisy w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie.

§ 16. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów i innych wydatków w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 17. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie, który w czasie wykonywania pracy poza granicami państwa doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 3) ), przysługuje ze strony pracodawcy jednorazowe świadczenie pieniężne.

2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1/100 kwoty odpowiadającej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.  W razie śmierci pracownika pozostającej w związku z wykonywaniem pracy poza granicami państwa w kontyngencie, uprawnionym członkom rodziny, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 1, przysługuje ze strony pracodawcy jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej kwoty określonej w ust. 2.

§ 18. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz wyposażenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, zapewnia pracownikowi nieodpłatnie pracodawca.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.