ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Wzór informacji, o której mowa w:

1) art. 192 ust. 1 ustawy, określa w przypadku:

a) otwartego funduszu — załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) pracowniczego funduszu — załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) art. 192 ust. 2 ustawy — określa załącznik nr 4a do rozporządzenia;

3) art. 192 ust. 3 ustawy — określa w przypadku informacji przekazywanej do członka otwartego funduszu załącznik nr 4b do rozporządzenia.

2. Informacja jest przesyłana przesyłką listową, niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, w terminie 14 dni od dnia:

1) otrzymania pisemnego żądania członka funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;

2) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 albo art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507), w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 2 ustawy;

3) wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, w przypadku, o którym mowa w art. 192 ust. 3 ustawy.

3. Informacja, o której mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, jest przekazywana do Zakładu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Zakładu w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.”;

2) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Okresowe sprawozdanie, dotyczące działalności funduszu, obejmuje dane w zakresie:

1) liczby członków funduszu na koniec każdego kwartału;

2) zmiany liczby członków funduszu w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim;

3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, na koniec każdego kwartału;

4) liczby osób, które zawiadomiły dotychczasowy otwarty fundusz o zawarciu umowy z nowym otwartym funduszem;

5) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej;

6) liczby zawartych przez otwarty fundusz umów o członkostwo z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, z wyszczególnieniem liczby umów zawartych w trybie korespondencyjnym oraz liczby umów nieobjętych zestawieniem, o którym mowa w przepisach powołanych w pkt 5;

7) liczby osób, dla których otwarty fundusz otworzył rachunek w trybie art. 128, art. 129 i art. 131 ust. 3 ustawy, oraz liczby osób wyznaczonych do otwartego funduszu w drodze losowania;

8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków oraz na rachunku, z którego są przenoszone środki, w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli te rachunki są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisywanych środków;

9) liczby członków otwartego funduszu, którym Zakład ustalił prawo do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokość;

10) kwot środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartego funduszu, którym Zakład ustalił prawo do okresowej emerytury kapitałowej;

11) kwot środków:

a) nieprzekazanych na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej lub przekazanych w niepełnej wysokości oraz o łącznej kwocie obciążenia z tego tytułu rachunku bankowego, o którym mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, zwanego dalej „rachunkiem bankowym otwartego funduszu”,

b) nienależnie pobranych przez Zakład z rachunku bankowego otwartego funduszu, z wyszczególnieniem odsetek należnych z tego tytułu;

12) liczby wypłat jednorazowych i ratalnych dokonanych z pracowniczego funduszu, dokonanych w danym roku kalendarzowym i według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale, z podziałem na wypłaty:

a) z tytułu uzyskania uprawnień emerytalnych, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432),

b) dokonane na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika,

c) dokonane w przypadkach, o których mowa w art. 130 ustawy;

13) informacji dotyczących struktury aktywów pracowniczego funduszu według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale;

14) bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym pracowniczego funduszu, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości według stanu na ostatni dzień wyceny przypadający w danym kwartale.

2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i pkt 12, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału, za który sprawozdanie jest sporządzane.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5–11, jest sporządzane co miesiąc według stanu na koniec każdego miesiąca i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który sprawozdanie jest sporządzane.

5. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i 14, jest sporządzane co kwartał i przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od ostatniego dnia roboczego kończącego dany kwartał.”;

3) w § 12 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz na:

a) rachunek bankowy Zakładu, o którym mowa w art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych wraz z podaniem liczby członków otwartego funduszu, dla których przekazano środki na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej,

b) fundusz emerytalny wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z podaniem liczby osób, dla których przekazano środki.”;

4) w § 13 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) kwota środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu.”;

5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9–12, pkt 14 i 17 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.”;

6) w § 16 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) każdorazowej zmiany w zakresie osób zatrudnionych przez powszechne towarzystwo i podejmujących decyzje o sposobie lokowania aktywów otwartego funduszu, wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób nowo zatrudnionych, a także wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.”;

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1–14, pkt 16 i 17, § 15 pkt 1–8, § 16 ust. 1 pkt 1–13 oraz w § 17 ust. 1 pkt 1–5, pkt 7 i 8 oraz ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięcia o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 15, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie.”;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 4a i 4b w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 marca 2010 r. otwarty fundusz może przekazywać do Zakładu informację, o której mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, na nośnikach elektronicznych, zgodnie z formatem określonym przez Zakład.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. (poz. 354)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.