ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479, z 2005 r. Nr 260, poz. 2179 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby poza granicami państwa zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym w państwie pełnienia służby wraz z niezbędnym umeblowaniem i wyposażeniem, odpowiednio do zajmowanego stanowiska i liczby przenoszących się z nim członków rodziny, a także z uwzględnieniem norm, o których mowa w ust. 6. W przypadku braku możliwości zapewnienia lokalu mieszkalnego żołnierzowi przysługuje równoważnik pieniężny na wynajęcie lokalu mieszkalnego.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Koszty zawarcia umowy najmu oraz zastrzeżonego w umowie najmu lokalu mieszkalnego, wynajętego na potrzeby żołnierza przez organ, o którym mowa w ust. 1, zabezpieczenia finansowego dla wynajmującego są opłacane z budżetu jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą.”,

c) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Ryczałt na pokrycie kosztów świadczeń ustala się na podstawie przeciętnych kosztów świadczeń, wymienionych w ust. 15, za okres 12 miesięcy poprzedzających zakończenie trzeciego kwartału. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”,

d) dodaje się ust. 18—21 w brzmieniu:

„18. Żołnierz zawiadamia pisemnie szefa (dyrektora, dowódcę, komendanta) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą, którzy członkowie rodziny i od kiedy będą stale z nim przebywali w miejscu pełnienia służby, nie później niż na miesiąc przed przyjazdem członków rodziny.

19. Uwzględnienie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego na członków rodziny, o których mowa w ust. 18, jest uwarunkowane ich przeniesieniem się w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia deklarowanego w zawiadomieniu. Przybycie członków rodziny potwierdza szef polskiego przedstawicielstwa wojskowego, szef polskiego zespołu łącznikowego, starszy oficer narodowy lub kierownik jednostki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w ataszatach obrony, na podstawie zaświadczenia z lokalnego biura meldunkowego lub oświadczenia żołnierza. Przepisy ust. 8 i 11 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

20. Szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki finansującej pełnienie służby za granicą, na pisemny wniosek żołnierza, któremu wypłaca się równoważnik, udziela zaliczki na opłacenie zabezpieczenia finansowego dla wynajmującego. Zaliczka podlega zwrotowi w dwunastu ratach miesięcznych z należności zagranicznej żołnierza, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym ją wypłacono. Zaliczkę należy rozliczyć nie później niż do ostatniej wypłaty należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa.

21. Do wniosku, o którym mowa w ust. 20, dołącza się umowę najmu lokalu mieszkalnego.”;

2) w § 14:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku skierowania przez żołnierza dziecka do bezpłatnej szkoły publicznej lub innej szkoły, za uczęszczanie do której jednostka organizacyjna finansująca pełnienie służby za granicą nie ponosi żadnych kosztów, żołnierzowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów nauki języka, będącego podstawowym językiem nauczania w tej szkole, do wysokości 3 000 euro, poniesionych na każde dziecko do ukończenia nauki w szkole na poziomie kształcenia odpowiadającego szkole polskiej, w której realizuje się obowiązek szkolny lub nauki. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest uczęszczanie przez dziecko do szkoły co najmniej przez rok nauki.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Żołnierzowi wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki organizacyjnej finansującej pełnienie służby za granicą pokrywa, na pisemny, udokumentowany wniosek żołnierza, na warunkach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe, koszty przejazdu jego dziecka do kraju i z powrotem, w celu złożenia egzaminu maturalnego, pod warunkiem że wyjazd ten nie może się odbyć w ramach przejazdu do kraju, o którym mowa w § 20 ust. 1.”;

3) w § 15 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Żołnierzowi oraz członkom jego rodziny przebywającym z nim w kraju pełnienia służby, którzy są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących ubezpieczonemu, zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, szef (dyrektor, dowódca, komendant) jednostki finansującej pełnienie służby za granicą wypłaca różnicę między kosztami leczenia poniesionymi przez żołnierza, do wysokości i na zasadach określonych w ust. 2—4, a kwotą podlegającą zwrotowi, wyliczoną zgodnie z przepisami o koordynacji.”;

4) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany co miesiąc, w wysokości kosztów zakupu do 100 I paliwa, w kraju pełnienia służby. Wysokość ryczałtu ustala się, uwzględniając zakres obowiązków służbowych żołnierza, przy realizacji których konieczne jest użycie pojazdów, o których mowa w ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602.