ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dodatek zagraniczny wypłaca się żołnierzowi za okres:

1) od dnia przybycia do rejonu działania jednostki wojskowej do dnia opuszczenia tego rejonu, z wyłączeniem dni, w których żołnierz wykorzystywał urlop,

2) wykonywania obowiązków służbowych poza rejonem działania jednostki wojskowej.

2. Miesięczna stawka dodatku zagranicznego stanowi wysokość najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

3. Dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 część jego miesięcznej stawki.

4. Żołnierzowi wykonującemu zadania związane z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu rejonu działania jednostki wojskowej z materiałów wybuchowych albo zadania polegające na unieszkodliwianiu tych materiałów miesięczną stawkę dodatku zagranicznego zwiększa się o 1 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego za każdy dzień wykonywania tych zadań.

5. Żołnierzowi wykonującemu poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej zadania w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach miesięczna stawka dodatku zagranicznego może zostać zwiększona od 10 % do 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

6. Stawkę zwiększenia dodatku zagranicznego, o której mowa w ust. 5, ustala w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.

7. Żołnierzom wykonującym zadania służbowe w rejonie działania jednostki wojskowej, w którym występują warunki zagrożenia utraty zdrowia lub życia albo trudne warunki klimatyczne lub zakwaterowania, miesięczne stawki dodatku zagranicznego zwiększa się od 20 % do 70 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

8. Stawki zwiększeń dodatków zagranicznych, o których mowa w ust. 7, wypłacane żołnierzom w poszczególnych jednostkach wojskowych, ustala Minister Obrony Narodowej.”;

3) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawka dodatku wojennego wynosi:

1) 3 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego za każdy dzień przebywania w strefie działań wojennych lub poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą,

2) od 3 % do 5 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego za każdy dzień wykonywania zadań w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcjach o charakterze bojowym, akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo pełnieniem służby patrolowej, ochronnej lub udziałem w konwojach.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku żołnierza spełniającego jednocześnie warunki uprawniające do otrzymania dodatku wojennego na podstawie ust. 3 pkt 1 lub pkt 2, wypłaca się dodatek wojenny w wyższej wysokości.

5. Stawkę dodatku wojennego, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ustala w rozkazie dowódca jednostki wojskowej.”;

4) uchyla się § 8;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Dodatki, o których mowa w § 6 i 7, wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dodatki przysługują.

2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane na pisemny wniosek żołnierza:

1) w złotych — na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo

2) w walucie dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, zwanego dalej „kwotą bazową”, albo w walucie tego państwa — gotówką, w jednostce wojskowej poza granicami kraju.

3. W przypadku gdy dodatki są wypłacane w walucie kwoty bazowej lub w walucie państwa, w którym żołnierz pełni służbę, wysokość dodatków ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który dodatki te przysługują.

4. Bezpośrednio po przybyciu jednostki wojskowej do rejonu działania jej dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującego dodatku zagranicznego.”;

6) w § 13 uchyla się ust. 2;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Do pracowników stosuje się odpowiednio przepisy § 4 pkt 1 i 2, § 5—7 i § 9—11, z tym że pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie:

1) średnie — przysługuje dodatek zagraniczny w wysokości 175 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,

2) wyższe — przysługuje dodatek zagraniczny w wysokości 250 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.”;

8) uchyla się § 15—17;

9) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Żołnierz lub pracownik, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymywał dodatek zagraniczny w wysokości miesięcznej wyższej niż miesięczna wysokość dodatku zagranicznego ustalona na podstawie przepisów rozporządzenia, otrzymuje dodatek zagraniczny w wysokości ostatnio otrzymywanej do dnia zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby poza granicami państwa na stanowisku służbowym zajmowanym w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do celów ustalenia wysokości wypłaconych żołnierzom i pracownikom przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dodatków zagranicznych, określone w dolarach amerykańskich miesięczne stawki tych dodatków przelicza się na złote, uwzględniając średni kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim obowiązujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

3. Żołnierzom i pracownikom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wypłacano dodatki zagraniczne na rachunki bankowe w dolarach amerykańskich, którzy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia nie złożyli pisemnych wniosków o wypłatę dodatków zagranicznych na rachunki bankowe w złotych, dodatki te mogą być nadal przekazywane na rachunki bankowe w dolarach amerykańskich. W takich przypadkach wysokość dodatków zagranicznych ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który dodatek przysługuje.

§ 3. Stawki dodatków zagranicznych i dodatków wojennych w wysokości określonej w niniejszym rozporządzeniu przysługują żołnierzom i pracownikom od dnia 1 lutego 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977 oraz z 2004 r. Nr 202, poz. 2068 i Nr 285, poz. 2848.