ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela oprocentowanych pożyczek ze środków budżetu państwa oraz poręcza, w imieniu Skarbu Państwa, spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami, zaciągniętego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Korporacją”, w celu zagwarantowania wypłat odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację z rachunku bankowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej.

§ 2. 1. Korporacja może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie, w imieniu Skarbu Państwa, pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego w przypadku, gdy w jej uzasadnionej ocenie, w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, stan środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „rachunkiem”, może być niewystarczający na pokrycie wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych.

2. Kwota wnioskowanej pożyczki lub poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanej pożyczki lub kwotę wnioskowanego poręczenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;

3) nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym będą wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji;

4) kwoty roszczeń o odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;

5) uzasadnienie konieczności poniesienia przez Korporację wydatków, o których mowa wpkt 3;

6) kopie umów ubezpieczenia, umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych;

7) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień poprzedzający dzień sporządzenia wniosku;

8) warunkową umowę kredytu bankowego z analizą porównawczą ofert kredytów bankowych i z uzasadnieniem propozycji wyboru kredytodawcy wraz z harmonogramem spłaty kredytu, jeżeli wniosek Korporacji dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.

2. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6, były opiniowane przez Zarząd Korporacji oraz Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, opinie te należy dołączyć do wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych wniosku minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa Korporację do ich usunięcia w terminie 14 dni.

4. W przypadku nieusunięcia uchybień formalnoprawnych w terminie, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Umowę pożyczki zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z Korporacją; umowę poręczenia zawiera minister właściwy do spraw finansów publicznych z bankiem kredytodawcą.

2. Z tytułu udzielonej pożyczki lub poręczenia Skarb Państwa nie pobiera żadnych opłat lub prowizji.

3. Wysokość oprocentowania pożyczki określa umowa pożyczki.

4. Zwrot udzielonej pożyczki następuje w ratach i w terminach określonych w umowie pożyczki.

§ 5. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, na wniosek Korporacji, umorzyć pożyczkę lub ratę pożyczki, w przypadku gdy wysokość środków zgromadzonych na rachunku nie wystarcza na spłatę raty pożyczki wraz z odsetkami.

2. Wniosek o umorzenie pożyczki powinien zawierać:

1) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień poprzedzający dzień sporządzenia wniosku;

2) opis egzekucji wierzytelności oraz wykonania innych praw przysługujących Korporacji, o których mowa w art. 12 i 12a ustawy;

3) określenie różnicy między sumą wypłaconych odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych i kosztów postępowań egzekucyjnych a kwotą wpłat uzyskanych w wyniku tych postępowań.

3. Do wniosku o umorzenie pożyczki stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3 i 4.

§ 6. Udzielenie i umorzenie pożyczki oraz poręczenie spłaty kredytu bankowego następuje po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych.

§ 7. Wnioski o udzielenie pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Ministra Finansów, w imieniu Skarbu Państwa, poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. Nr 88, poz. 440).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.