ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Na podstawie art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 114, poz. 962) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawie o obrocie — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708);”,

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ustawie o nadzorze — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych emitentów — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744);”,

— uchyla się pkt 7,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Za znaczącą umowę uważa się umowę, której przedmiotem są wierzytelności, papiery wartościowe, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także pożyczki środków pieniężnych lub papierów wartościowych. 4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami za znaczącą umowę uważa się umowę, której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 20 % wartości aktywów netto subfunduszu, którego ta umowa dotyczy.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Za aktywa o znacznej wartości uważa się wierzytelności, papiery wartościowe, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, a także tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

7. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami za aktywa o znacznej wartości uważa się aktywa stanowiące co najmniej 20 % wartości aktywów netto subfunduszu.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zmniejszeniu wysokości kapitału własnego towarzystwa poniżej poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1—4 ustawy;

2) uzupełnieniu kapitału własnego do poziomu określonego zgodnie z art. 50 ust. 1—4 ustawy;”,

— pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) zmianach w składzie zarządu oraz o zawieszeniu w czynnościach członków zarządu;”,

— dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) stanie wykonania założeń przedstawionych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, raport bieżący powinien zawierać:

1) wysokość wymaganego kapitału własnego towarzystwa, ustalonego zgodnie z:

a) art. 50 ust. 1 ustawy albo

b) art. 50 ust. 2 ustawy z uwzględnieniem art. 50 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy;

2) bieżącą wysokość kapitału własnego towarzystwa;

3) różnicę między wysokością wymaganego kapitału własnego a bieżącą wysokością kapitału własnego;

4) opis działań, jakie towarzystwo podjęto lub zamierza podjąć w celu dostosowania kapitału własnego do wymagań określonych w art. 50 ust. 1—4 ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę uzupełnienia kapitału własnego do wymaganego poziomu;

2) sposób uzupełnienia kapitału własnego;

3) wysokość kapitału własnego towarzystwa po jego uzupełnieniu;

4) różnicę między bieżącą wysokością kapitału własnego a wymaganą wysokością kapitału własnego, zgodnie z art. 50 ust. 1—4 ustawy.”.

c) w ust. 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) cel zawarcia umowy.”,

d) w ust. 12 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) informację o dacie ogłoszenia planu połączenia;”,

e) w ust. 13 uchyla się pkt 1,

f) w ust. 14 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) informację o dacie ogłoszenia planu podziału;”,

g) w ust. 15 uchyla się pkt 1,

h) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, raport bieżący powinien zawierać opis struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzi towarzystwo, według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia, ze wskazaniem firmy (nazwy), adresu i siedziby podmiotów wchodzących w skład grupy, procentowego udziału tych podmiotów w kapitale innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów.”,

i) dodaje się ust. 37 w brzmieniu:

„37. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 39, raport bieżący powinien zawierać:

1) zwięzłą informację o różnicach między założeniami przedstawionymi w analizie ekonomiczno-finansowej a stanem faktycznym, w szczególności w zakresie poniesionych przez towarzystwo kosztów;

2) wyjaśnienie przyczyn zaistnienia odchyleń od wartości prognozowanych w analizie ekonomiczno-finansowej, w tym określenie, czy odchylenie wystąpiło z przyczyn niezależnych od towarzystwa.”;

3) w § 8:

a) w ust. 1:

— po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu w terminach określonych w statucie funduszu;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie;”,

— uchyla się pkt 7 i 8,

— uchyla się pkt 10,

— pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;”,

— uchyla się pkt 21,

— dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29) zmianach statutu funduszu, które nie wymagają zezwolenia Komisji.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu;

2) wskazanie przyczyny niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu;

3) wskazanie, czy tego rodzaju niedokonanie miało miejsce w przeszłości, z opisem podjętych wówczas działań;

4) informację o działaniach, jakie towarzystwo podjęło lub zamierza podjąć w celu zapobieżenia powstaniu podobnych sytuacji w dalszej działalności funduszu.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, raport bieżący sporządza się w formie zestawienia obejmującego przedstawione w porządku chronologicznym informacje o przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych, zwiększeniach tych przekroczeń oraz o dostosowaniu stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie, które wystąpiły w danym dniu, a także informacje o wszystkich przekroczeniach oraz o zwiększeniach tych przekroczeń, które wystąpiły w dniach poprzedzających ten dzień, a nie zostały dostosowane do wymagań określonych w ustawie lub statucie, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Obowiązek przekazania raportu powstaje z chwilą wystąpienia jednego ze zdarzeń: przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, zwiększenia przekroczenia lub dostosowania stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie.”,

d) uchyla się ust. 8 i 9,

e) uchyla się ust. 11,

f) uchyla się ust. 20,

g) dodaje się ust. 28 w brzmieniu:

„28. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 29, raport bieżący powinien zawierać wypis aktu notarialnego zawierającego uchwalone zmiany statutu.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, będący funduszem z wydzielonymi subfunduszami, jest obowiązany przesyłać informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, 4a, 9, 13, 17, 22—26, oddzielnie dla każdego subfunduszu, którego informacja dotyczy, a informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 i 11, oddzielnie dla funduszu i każdego z subfunduszy.”;

5) w § 10:

a) w ust. 1:

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu w terminach określonych w statucie funduszu;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu lub o zwiększeniu tego przekroczenia, spowodowanych przez zdarzenia inne niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany z nową emisją lub wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych funduszu, oraz o stanie dostosowania swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie;”,

— uchyla się pkt 6–8,

— uchyla się pkt 18,

— uchyla się pkt 29,

— dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

„38) zmianach statutu funduszu, które nie wymagają zezwolenia Komisji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, raport bieżący powinien zawierać:

1) datę, w której upłynął termin dokonania obowiązkowej wyceny wartości aktywów funduszu;

2) wskazanie przyczyny niedokonania wyceny wartości aktywów funduszu;

3) wskazanie, czy tego rodzaju niedokonanie miało miejsce w przeszłości, z opisem podjętych wówczas działań;

4) informację o działaniach, jakie towarzystwo podjęło lub zamierza podjąć w celu zapobieżenia powstaniu podobnych sytuacji w dalszej działalności funduszu.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, raport bieżący sporządza się w formie zestawienia obejmującego przedstawione w porządku chronologicznym informacje o przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych, zwiększeniach tych przekroczeń oraz o dostosowaniu stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie, które wystąpiły w danym dniu, a także informacje o wszystkich przekroczeniach oraz o zwiększeniach tych przekroczeń, które wystąpiły w dniach poprzedzających ten dzień, a nie zostały dostosowane do wymagań określonych w ustawie lub statucie, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Obowiązek przekazania raportu powstaje z chwilą wystąpienia jednego ze zdarzeń: przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, zwiększenia przekroczenia lub dostosowania stanu aktywów do wymagań określonych w ustawie lub statucie.”,

d) uchyla się ust. 7—9,

e) uchyla się ust. 19,

f) uchyla się ust. 30,

g) w ust. 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łączną wartość wniesionych do funduszu papierów wartościowych (z wyszczególnieniem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu);”,

h) dodaje się ust. 38 w brzmieniu:

„38. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 38, raport bieżący powinien zawierać wypis aktu notarialnego zawierającego uchwalone zmiany statutu.”;

6) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. 1. Fundusz zamknięty, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów, przesyła, w formie raportu bieżącego, wyłącznie informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, 5, 22, 30, 35 i 38.

2. Fundusz zamknięty, który podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z regulaminów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie, przesyła, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w:

1) § 10 ust. 1 pkt 3, 5, 22, 30, 35 i 38;

2) § 10 ust. 1 pkt 1,2, 2a, 4, 9—17, 19—21, 23—28, 31—34 i 37 — o ile z regulaminów tych nie wynika obowiązek dostarczenia ich Komisji.

§ 12. Fundusz inwestycyjny zamknięty, będący funduszem z wydzielonymi subfunduszami, jest obowiązany przesyłać informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 9, 10, 13—17, 22—24 i 30—34, oddzielnie dla każdego subfunduszu, którego informacja dotyczy, a informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, oddzielnie dla funduszu i każdego z subfunduszy.”;

7) w § 13:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem jest sprzedaż papierów wartościowych lub praw majątkowych, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo oraz o istotnych warunkach zawartej umowy;

8) dokonaniu lokat lub zawarciu umowy, o których mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, z wyłączeniem lokat lub umów, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub depozyty w bankach;

9) stanie przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, spowodowanych przez zmianę kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszy, związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy, oraz o stanie dostosowania aktywów funduszy do wymagań określonych w ustawie lub statucie;

10) zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, której przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe, z towarzystwem, które zarządza tym funduszem inwestycyjnym, działającym we własnym imieniu na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub z klientem, dla którego towarzystwo, które zarządza tym funduszem inwestycyjnym, wykonuje usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, oraz o istotnych warunkach zawartej umowy.”,

b) dodaje się ust. 8—12 w brzmieniu:

„8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zbiorczy raport bieżący powinien zawierać zestawienie wszystkich transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo za okresy od pierwszego do czternastego dnia danego miesiąca oraz od piętnastego dnia do ostatniego dnia danego miesiąca, wykazanych w porządku chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6a do rozporządzenia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, zbiorczy raport bieżący powinien zawierać zestawienie miesięczne wszystkich transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo, wykazanych w porządku chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6b do rozporządzenia.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, zbiorczy raport sporządza się w formie zestawienia miesięcznego, w porządku chronologicznym według dnia wystąpienia zdarzenia powodującego przekroczenie ograniczeń inwestycyjnych począwszy od przekroczenia, które wystąpiło najwcześniej, odrębnie dla każdego funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami także odrębnie dla każdego subfunduszu, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7a do rozporządzenia.

11. Jeżeli w miesiącu, za który jest sporządzony zbiorczy raport, o którym mowa w ust. 10, nie nastąpiło dostosowanie stanu aktywów funduszu, a w przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami także stanu aktywów subfunduszy do wymagań określonych w ustawie lub statucie, w zbiorczym raporcie sporządzanym w miesiącu następnym, odrębnie dla każdego funduszu lub subfunduszu, jako pierwsze wykazuje się dane o tych przekroczeniach ograniczeń inwestycyjnych, co do których nie nastąpiło dostosowanie do wymagań określonych w ustawie lub statucie w miesiącu lub miesiącach poprzedzających miesiąc, za który jest sporządzany zbiorczy raport.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, zbiorczy raport powinien zawierać zestawienie miesięczne wszystkich transakcji zawartych przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo, wykazanych w porządku chronologicznym na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7b do rozporządzenia.”;

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz zamknięty, emitujący publiczne certyfikaty inwestycyjne, jest zwolniony z obowiązku określonego w ust. 1, o ile publikuje (dostarcza Komisji) raporty kwartalne, półroczne lub roczne na podstawie rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych emitentów albo na podstawie regulaminów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie.”;

9) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Raporty bieżące towarzystwa dostarcza się Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 3a, w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez towarzystwo o nim wiadomości.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, raport bieżący dostarcza się w terminie miesiąca od zakończenia czwartego kwartału roku.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 39, raport bieżący dostarcza się w terminie miesiąca od zakończenia pierwszego roku działalności towarzystwa.”;

10) w § 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 9, 18—20, 27—29 oraz w § 10 ust. 1 pkt 3, 12, 20, 21, 27, 28, 35, 36 i 38, raport bieżący dostarcza się w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez fundusz informacji o nim.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, z dołączonymi rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy oraz z oświadczeniami depozytariusza, opiniami biegłego rewidenta i raportami z badania, powinny zostać przekazane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, z uwzględnieniem art. 222 ust. 4 pkt 2 ustawy.”;

11) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiorcze raporty bieżące towarzystwa dostarcza się Komisji w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości przez towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 2—4.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 7, zbiorcze raporty bieżące dostarcza się w terminie 4 dni roboczych od zakończenia okresu, którego dotyczą. 4. W przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 8–10, zbiorcze raporty bieżące dostarcza się w terminie 4 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.”;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Z wyłączeniem raportów bieżących, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 29 oraz § 10 ust. 1 pkt 38, raporty bieżące oraz okresowe sprawozdania towarzystwa lub funduszu, a także sprawozdania finansowe towarzystwa, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub funduszu są dostarczane za pomocą systemu informatycznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188).”;

13) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia;

16) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

17) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się:

a) załącznik nr 6a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

b) załącznik nr 6b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

c) załącznik nr 7a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

d) załącznik nr 7b do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 10 i 11 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym w niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie po raz pierwszy za okres rozpoczynający się od dnia 1 sierpnia 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. (poz. 845)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539.