ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyodrębnia się do zasobu majątkowego Skarbu Państwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa akcje i udziały następujących spółek:

1) Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „Teofilów” spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi — 2 551 617 akcji zwykłych imiennych, seria A, numery od 000948384 do 003500000 o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 31 005 080,59 zł;

2) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe OBRAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie — 3 146 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy; łączna wartość została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 430 722,72 zł;

3) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno” spółka akcyjna z siedzibą w Krośnie — 48 686 akcji zwykłych imiennych, seria A, numery od 004492568 do 004541253 o wartości nominalnej 1 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 110 710,00 zł;

4) Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów i Montaży „BETOMONT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obrzycku — 120 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 49 593,70 zł;

5) Wydawnictwo Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu — 846 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; łączna wartość udziałów została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 697 885,33 zł;

6) BSP spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi — 155 167 akcji imiennych, seria A, numery od 217383 do 372549 o wartości nominalnej 10 zł każda; łączna wartość akcji została ustalona na podstawie wartości księgowej według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. i wynosi 1 497 821,55 zł.

2. Łączna wartość księgowa akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, wynosi 33 791 813,89 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 czerwca 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538.