ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw – wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa na podstawie opinii każdego z wojewodów właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkód.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) składa się co najmniej z 3 osób, w tym z 2 osób mających wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, rybactwa, a w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie i doświadczenie zawodowe w budownictwie;”;

2) w § 10:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 0,1% w stosunku rocznym – w przypadku kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 2;”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę do kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredytach bankowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 2.”,

c) w ust. 5:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podlegają zwrotowi, a następne nie przysługują, w tej części, w jakiej kredytobiorca:

a) nie zrealizował planu inwestycji lub nie uruchomił działalności zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu,

b) wykorzystał kredyt bankowy niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w planie inwestycji i umowie kredytu,

c) nie udokumentował wydatków poniesionych na cele inwestycyjne fakturą VAT, fakturą VAT RR, rachunkiem wystawionym zgodnie z odrębnymi przepisami lub innymi dowodami wpłaty, w tym dokonanymi na podstawie aktu notarialnego, umowy sprzedaży lub prawomocnego orzeczenia sądu,

d) nie udokumentował wniesienia wkładu własnego zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w banku udzielającym kredytu bankowego;”,

— po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) podlegają zwrotowi w całości, a następne nie przysługują, jeżeli nie został osiągnięty jeden z celów wymienionych w § 3 ust. 2, który został wskazany w planie inwestycji i umowie kredytu;”;

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, jest udzielana za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa, na wniosek wojewody, który wydał opinię, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.”;

4) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

„§ 14b. 1. W 2012 r. Agencja udziela pomocy finansowej dla producentów rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

4. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych, wymagających ponownego obsiania.

5. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania deklarowanej przez rolnika we wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni określonej w ust. 4.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przepisy § 14a ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania, potwierdzone przez komisję, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, lub protokół oszacowania szkód.”;

5) w załączniku do rozporządzenia w części A w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli na taki zakup w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc ze środków publicznych;”.

§ 2. Do umów kredytu bankowego zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 243.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374.