ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy

Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz, 404) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym:

a) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,

b) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

c) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie;

2) terminy składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1;

3) okresy sprawozdawcze;

4) wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w pkt 1;

5) wzór formularza informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.

§ 2. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;

3) podstawę prawną udzielonej pomocy;

4) oznaczenie programu pomocowego;

5)(uchylony).

6) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) identyfikator adresu siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

8) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;

9) formę prawną beneficjenta pomocy;

10) wielkość beneficjenta pomocy;

11)klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

12) wartość otrzymanej pomocy;

13) formę pomocy;

14) przeznaczenie pomocy;

15) źródło pochodzenia pomocy;

16) o okresie sprawozdawczym.

17) intensywność pomocy;

18) liczbę beneficjentów.

§ 3. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;

3) oznaczenie programu pomocowego;

4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

5) numer regionu oraz nazwę miejscowości, w której jest zlokalizowana inwestycja;

6) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) o przedsiębiorcy kontrolującym beneficjenta pomocy;

8) adres siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

9) wielkość beneficjenta pomocy;

10) klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

11) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;

12) rodzaj projektu inwestycyjnego;

13) rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

14) wartość całkowitych nominalnych kosztów inwestycyjnych;

15) wartość nominalnych i zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

16) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto i netto;

17) dzień udzielenia pomocy;

18) zasady monitorowania i zwrotu pomocy;

19) nazwy wytwarzanych produktów lub świadczonych usług w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie według nomenklatury Prodcom lub CPA;

20) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

§ 4. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;

3) podstawę prawną udzielonej pomocy;

4) dzień udzielenia pomocy;

5) firmę albo imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

6) identyfikator adresu siedziby albo miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;

8) formę prawną beneficjenta pomocy;

9) wielkość beneficjenta pomocy;

10) klasę rodzaju działalności, zgodnie z przepisami w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

11) wartość otrzymanej pomocy;

12) formę pomocy;

13) źródło pochodzenia pomocy;

14) o okresie sprawozdawczym.

15) liczbę beneficjentów.

§ 5.1. Podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a — za dany rok kalendarzowy, w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego;

2) lit. b — w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej;

3) lit. c — za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się do informacji, o której mowa w § 1 pkt 5.

§ 6. Wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a — jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) lit. b — jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) lit. c — jest określony w załącznikach nr 3 i 3a do rozporządzenia.

§ 7. Wzór formularza informacji, o której mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 5–11 oraz § 4 pkt 4–10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 475)