ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych 1)

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa środki mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez zabawki magnetyczne.

§ 2. 1. Zabawka magnetyczna jest to dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przewidziany do używania w czasie zabawy przez dzieci w wieku do lat 14, który zawiera przynajmniej jeden magnes lub część magnetyczną lub składa się przynajmniej z jednego magnesu lub części magnetycznej, które są dostępne dla dzieci oraz mają kształt i rozmiar umożliwiające połknięcie.

2.  Przez dostępność dla dzieci, o której mowa w ust. 1, rozumie się luźne osadzenie magnesów lub części magnetycznych w zabawce magnetycznej lub łatwość w oddzieleniu magnesów lub części magnetycznych od zabawki magnetycznej w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach używania przez dzieci, nawet jeżeli magnes lub część magnetyczna jest zawarta lub zabudowana w zabawce magnetycznej, wbudowana w zabawkę magnetyczną lub umieszczona w odpowiedniej osłonie ochronnej.

3. Przez kształt i rozmiar umożliwiające połknięcie, o których mowa w ust. 1, rozumie się kształt i rozmiar pozwalające na całkowite mieszczenie się w cylindrze do badania małych części, o którym mowa w Polskiej Normie PN-EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek — Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne.

§ 3. 1. Na opakowaniu zabawki magnetycznej umieszcza się albo w inny sposób dołącza do zabawki magnetycznej ostrzeżenie o treści:

„Uwaga! Zabawka zawiera magnesy lub części magnetyczne. Magnesy przyciągnięte do siebie lub przywierające do przedmiotu metalowego w organizmie człowieka mogą być przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. W przypadku połknięcia magnesów lub wprowadzenia ich do dróg oddechowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.”.

2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, może być sformułowane w inny sposób, pod warunkiem że będzie przekazywać identyczną treść i będzie łatwo zrozumiałe.

3. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być dobrze widoczne i czytelne, tak aby konsument mógł się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji o zakupie.

§ 4. W odniesieniu do zabawek magnetycznych, które nie zawierają informacji wskazanych w § 3:

1) zakazuje się wprowadzania ich na rynek;

2) w przypadku zabawek magnetycznych wprowadzonych na rynek nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2008 r.


1) Rozporządzenie stanowi wykonanie decyzji Komisji Europejskiej 2008/329/WE z dnia 21 kwietnia 2008 r. zobowiązującej państwa członkowskie do zapewnienia, że zabawki magnetyczne wprowadzane na rynek lub udostępniane na rynku zawierają ostrzeżenie o zagrożeniu stwarzanym przez te zabawki dla zdrowia i bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2008, str. 90—93).