ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, uznaje się:

1) Unię Metropolii Polskich;

2) Unię Miasteczek Polskich;

3) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Związek Miast Polskich;

5) Związek Powiatów Polskich;

6) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.