ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na cele, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „należnościami i opłatami mieszkaniowymi”.

§ 2. Organy samorządu terytorialnego przesyłają w okresach miesięcznych, w terminie do siódmego dnia każdego miesiąca, do właściwych terytorialnie szefów wojewódzkich sztabów wojskowych zestawienia wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

§ 3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zestawień wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe, przekazują środki pieniężne, w wysokości wskazanej w tych zestawieniach, na rachunki bankowe organów samorządu terytorialnego.

§ 4. Organy samorządu terytorialnego prześlą, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w życie rozporządzenia, właściwym terytorialnie szefom wojewódzkich sztabów wojskowych zestawienia wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe od dnia 1 stycznia 2007 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.