ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 1)

Na podstawie art. 121 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:

1)  szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów oraz sposób ich wykorzystania i przetwarzania;

2)  zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych;

3)  wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych;

4)  zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;

5)  częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.

§ 2. 1. Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami obejmuje:

1)  ogólną charakterystykę obszaru dorzecza, w tym:

a)   dla wód powierzchniowych:

—  graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych położenia i granic jednolitych części wód powierzchniowych, zwanych dalej „JCWP”,

—  graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych ekoregionów i typów JCWP,

b)   dla wód podziemnych — graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych położenia i granic jednolitych części wód podziemnych zwanych dalej „JCWPd”;

2)  wyniki państwowego monitoringu środowiska, wraz z przedstawieniem ich na mapie, dla ustalenia:

a)   stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz stanu wód powierzchniowych w obszarach chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą — Prawo wodne”,

b)   stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych;

3)  dane o wartościach progowych elementów fizykochemicznych i ich zmianach dla oceny stanu chemicznego JCWPd, ustalonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy — Prawo wodne;

4)  informacje o sposobie oceny stanu chemicznego JCWPd, w której uwzględniono przekroczenia wartości progowych elementów fizykochemicznych w poszczególnych punktach pomiarowych;

5)  dane o poziomach niepewności pomiaru dla elementów fizykochemicznych i chemicznych oraz szacowanych poziomów ufności i dokładności wyników dla elementów biologicznych, ustalonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy — Prawo wodne;

6)  dane o wodach śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, z ich wstępną oceną przeprowadzoną przy uwzględnieniu kryterium wykorzystania w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

7)  informacje o sposobie stwierdzenia, że dla JCWPd lub grup JCWPd występuje znaczący i utrzymujący się trend wzrostu stężenia wszelkiego typu zanieczyszczeń lub ma miejsce odwrócenie tego trendu, ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy — Prawo wodne;

8)  analizę trendów wykrytych zanieczyszczeń, przeprowadzoną dla JCWPd, na których obszarze znajdują się punktowe źródła zanieczyszczeń lub skażenia powierzchni terenu stanowiące zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych, dla ustalenia, że zanieczyszczenia ze skażonych miejsc:

a)   nie rozprzestrzeniają się,

b)   nie powodują pogarszania stanu chemicznego dla jednolitej części wód podziemnych lub grupy takich części,

c)   nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska,

ustaloną na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy — Prawo wodne;

9)  wyszczególnienie przyczyn wyznaczenia punktu początkowego dla identyfikacji znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych stężenia wszelkiego typu zanieczyszczeń JCWPd oraz odwrócenia tych trendów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 155b ust. 1 ustawy — Prawo wodne;

10) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, o których mowa w art. 113b ustawy — Prawo wodne, oraz informacje o działaniach zastosowanych w celu niedopuszczenia do wzrostu zanieczyszczeń wód morskich;

11) informacje dotyczące prognozowanych zmian klimatu z uwzględnieniem wpływu tych zmian na zasoby wodne.

2. Zakres informacji, które należy przedstawić w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w odniesieniu do wartości progowych elementów fizykochemicznych dla oceny stanu chemicznego JCWPd, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się i przetwarza zgodnie z odpowiednim w tym zakresie postępem naukowo-technicznym oraz gromadzi w sposób umożliwiający przesyłanie, przetwarzanie danych, przeprowadzanie analiz, sporządzanie raportów, a także graficzną prezentację w formie map poglądowych, przy użyciu systemów informacji geograficznej (GIS).

§ 3. 1. W celu opracowania ogólnej charakterystyki obszaru dorzecza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, zakresu identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceny ich wpływu na stan JCWP stosuje się metodologię, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W celu opracowania ogólnej charakterystyki obszaru dorzecza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, zakresu identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz oceny ich wpływu na stan JCWPd stosuje się metodologię, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnia się wpływ na stan wód nowych zmian właściwości fizycznych oraz działań realizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 38j ust. 1 ustawy — Prawo wodne, ustalonych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. 3) ).

§ 5. 1. Zakres analiz ekonomicznych, o których mowa w art. 113b ust. 6 ustawy — Prawo wodne, związanych z korzystaniem z wód obejmuje:

1)  analizę usług wodnych w obszarze dorzecza i stopnia zwrotu ich kosztów, z uwzględnieniem kosztów środowiskowych i zasobowych;

2)  informacje związane z dokonaniem wyboru najefektywniejszych ekonomicznie kombinacji działań w odniesieniu do sposobów wykorzystania wód.

2. W ramach analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w miarę potrzeby uwzględnia się:

1)  oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi;

2)  ocenę inwestycji związanych z gospodarką wodną, z uwzględnieniem prognozy rozwoju tych inwestycji.

§ 6. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, opracowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pozostają w mocy i będą dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1)   Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, poz. 1015 i Nr 178, poz. 1060, z 2012 r. poz. 460, 472, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.