ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 1) ), których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie decyzji stanowiącej podstawę udzielania pomocy, w zakresie, w jakim pomoc ta stanowi pomoc publiczną.

§ 2. 1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289).

2. Nie udziela się pomocy w formie dofinansowania do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy będącemu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w okresie restrukturyzacji realizowanej z udziałem pomocy publicznej.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie do oprocentowania kredytu przedkłada wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1, jest realizowana w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych i jest udzielana pod warunkiem:

1) zaciągnięcia przez przedsiębiorcę kredytu bankowego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług;

2) udziału własnego przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącego co

najmniej 25 %, przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

3) prowadzenia działalności gospodarczej związanej z inwestycją, o której mowa w pkt 1, przez co najmniej pięć lat od dnia zakończenia tej inwestycji;

4) złożenia wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem inwestycji.

§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 1, jest udzielana w jednostkach wyróżnionych na poziomie drugim (NTS 2), określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm. 2) ).

2. Intensywność pomocy wynosi 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z wyjątkiem podregionów (powiatów) oznaczonych numerami statystycznymi:

1) 4, 17 i 30, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 %;

2) 22 i 42, w których intensywność wynosi 30 %.

§ 5. 1. Pomoc na nowe inwestycje przewidziana w rozporządzeniu kumuluje się z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów danej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz

2) każdą pomocą udzielaną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją

i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych w ust. 2.

2. Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie miejsc pracy związanych z daną inwestycją, dopuszczalną wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

§ 6. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o której mowa w § 1, zalicza się koszty poniesione na:

1) nabycie gruntów;

2) nakłady na budowle i budynki;

3) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w:

a) maszyny i urządzenia,

b) narzędzia, przyrządy i aparaturę,

c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

d) infrastrukturę techniczną;

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji oraz nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc regionalną,

b) będą nabyte od osób trzecich na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

c) będą stanowić własność przedsiębiorcy przez co najmniej pięć lat,

d) będą podlegać amortyzacji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kwalifikują się do objęcia pomocą w wysokości nie większej niż 25 % powyżej przedstawionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy:

1) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego, rybołówstwa oraz w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) przeznaczonej na wsparcie projektu inwestycyjnego dotyczącego nowej inwestycji, w której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym:

a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję oraz

b) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

§ 8. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534.