ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej

Na podstawie art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stanowiska w urzędach organów administracji rządowej i innych organów państwowych, instytucjach państwowych, urzędach organów samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych, uznawane za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej.

§ 2. Stanowiskami, o których mowa w § 1, są:

1) stanowiska od inspektora lub referenta (stanowiska równorzędnego) do dyrektora generalnego (kierownika jednostki organizacyjnej), na których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, występujące w:

a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) urzędach obsługujących ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

c) urzędach wojewódzkich oraz urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej,

d) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych,

e) urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych i urzędach gmin.

f) jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego;

2) stanowiska w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, na których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej i utrzymywania rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, oraz stanowiska obsadzane przez personel medyczny kierowany z innych zakładów opieki zdrowotnej w ramach planów przeniesień kadrowych wynikających z odrębnych przepisów;

3) stanowiska, na których są realizowane zadania z zakresu obrony cywilnej, występujące:

a) w jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim,

b) u przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie umów cywilnoprawnych,

c) w instytucjach innych niż wymienione w lit. a i b oraz w pkt 1 i 2, w których, zgodnie z nałożonymi na te instytucje zadaniami, stanowiska takie powinny być tworzone.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.