ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1789) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W 2007 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych — wynosi 50 % składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń — wynosi 50% składki do 1 sztuki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2007 r.