ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do reformy systemu finansów publicznych.

2. Zadanie określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu oraz koordynację prac niezbędnych do realizacji zadania;

2) inicjowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych niezbędnych do wprowadzenia reformy systemu finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego;

3) zapewnienie bieżącej, prawidłowej współpracy i wymiany informacji między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego;

4) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadania, o którym mowa w § 2.

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 17 — administracja publiczna.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.