ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej —w wysokości 477 zł,

b) dla osoby w rodzinie — w wysokości 351 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę w wysokości 1 647 zł, stanowiącą podstawę do ustalenia pomocy:

— pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

— pieniężnej na usamodzielnienie,

— na kontynuowanie nauki,

— na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą — w wysokości 446 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą — w wysokości 1 175 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego — w wysokości 444 zł,

e) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego — w wysokości 207 zł.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590 i Nr 92, poz. 753.