ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz. U. Nr 110, poz. 1042) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownika kontyngentu policyjnego można zatrudnić na stanowisku:

1) lekarza;

2) pielęgniarza (pielęgniarki);

3) specjalisty zespołu logistyki;

4) kierowcy pojazdu będącego w wyposażeniu zespołu logistyki;

5) eksperta, obserwatora.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, o którym mowa w § 9 ust. 1, w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej przysługuje wynagrodzenie miesięczne ustalone z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej na dany rok, w którym zawierana jest umowa o pracę na czas określony.

2. Wysokość mnożnika dla stanowisk, o których mowa w § 9 ust. 1, określa tabela mnożników kwoty bazowej służąca do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

3. Pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w dotychczasowej wysokości i na dotychczasowych warunkach wynikających z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony.

4. Pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach określonych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1.”;

3) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, który w czasie wykonywania pracy poza granicami państwa doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w razie jego śmierci uprawnionym członkom jego rodziny, przysługuje niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o których mowa w § 19, świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wysokości i na zasadach określonych dla policjantów w przepisach o należnościach pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.”;

4) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.