ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521 i Nr 243, poz. 1786 oraz z 2008 r. Nr 84, poz. 508 i Nr 194, poz. 1197) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
L-01 — sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa oraz załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01; w formie elektronicznej; raz w roku do 4 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Białymstoku
L-01/a — sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
L-03 — sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) oraz załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03; w formie elektronicznej raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe dane z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w zakresie: raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
- pożarów lasów (liczba, powierzchnia według przyczyn, wartość strat) — zbiory danych zagregowanych, ogółem Lasy Państwowe i według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych; obowiązkowe dane wstępne i szacunki: do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008; dane ostateczne za 2008 r. — do 29 lipca 2009 r. GUS
- powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia według nadleśnictw i gmin imiennie, zbiory danych jednostkowych; obowiązkowe raz w roku do 10 marca 2009 r. za rok 2008 GUS
dane w zakresie pożarów lasów (liczba i powierzchnia według przyczyn powstania — zbiory danych zagregowane według województw); obowiązkowe

dane z administracyjnego systemu informacyjnego w zakresie:

dane ostateczne do 29 lipca 2009 r. za rok 2008 GUS

-   powierzchni lasów i zasobów drzewnych na pniu według grup rodzajowych drzew i klas wieku drzewostanów, lasów ochronnych, stanu zdrowotnego lasu

-  opracowanie dot. rocznej aktualizacji stanu lasów i zasobów leśnych w Lasach Państwowych; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 GUS
- wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów (wyniki prac z lat 2005-2008): powierzchnia lasów i zasobów drzewnych na pniu według grup rodzajowych drzew i klas wieku drzewostanów oraz województw — wszystkie formy własności leśnej — opracowanie BULiGL raz w roku do 31 lipca 2009 r. (według stanu na 1 stycznia 2009 r.) GUS
- inwentaryzacja zasobów przyrodniczych lasów (podstawowe gatunki wskaźnikowe roślin i zwierząt oraz wybrane siedliska) według jednostek administracji leśnej -regionalnych dyrekcji LP jednorazowo do 31 lipca 2008 r. GUS
- stan zdrowotny lasów, uszkodzenia drzew, skażenie środowiska leśnego na skutek zanieczyszczeń powietrza, dane z monitoringu leśnego podsystemu Państwowego Monitoringu Środowiska, zestawienia zbiorcze; obowiązkowe raz w roku do 30 sierpnia 2009 r. za rok 2008 GUS
- bank danych o pożarach według Systemu Informacji o Pożarach Lasu, zbiory danych zagregowanych według województw — liczba i powierzchnia pożarów; obowiązkowe

2) w poz. 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w rubrykach 4—6 wyrazy:


„OS-3 — sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
OS-4 — sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 14 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„OS-3 — sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Katowicach
OS-4 — sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych; w formie elektronicznej; raz w roku do 14 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Katowicach
OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Katowicach”


3) w poz. 1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w rubrykach 4—6 wyrazy:


„OS-1 — sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanic urządzeń oczyszczających; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„OS-1 — sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda doboru celowego; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Katowicach”


4) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w rubrykach 4—6 wyrazy:


„OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Białymstoku

załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7; metoda pełna, obowiązkowe

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Białymstoku

załącznik nr 2 do działów 2-4 i 6 sprawozdania OS-7; metoda pełna, obowiązkowe

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Białymstoku

załącznik nr 3 do działów 5 i 7 sprawozdania OS-7; metoda pełna, obowiązkowe

SG-01 — statystyka gminy. Leśnictwo i ochrona środowiska; w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz terenów zieleni w miastach i wsiach; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


zastępuje się wyrazami:


„OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 2 do działów 2-4 i 6 sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu oraz załącznik nr 3 do działów 5 i 7 sprawozdania; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 10 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska; w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz terenów zieleni w miastach i wsiach; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


5) w poz. 1.01.08(008) Odpady w rubrykach 4—6 wyrazy:


„OS-6 — sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych); metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„OS-6 — sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów

komunalnych); w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nic większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS

www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Katowicach”


6) w poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w rubrykach 4—6 wyrazy:


„załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 — środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwale służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; metoda pełna, obowiązkowe:

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 — środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; w formie elektronicznej; portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Katowicach”


7) poz. 1.04.01(023) Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych otrzymuje brzmienie:


Symbol, temat

i rodzaj badania

Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.04.01(023)

Fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego,i nnych kościołów i związków wyznaniowych

Badanie cykliczne

Prezes GUS

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Cel badania

Uzyskanie informacji charakteryzujących wybrane formy jednostek 111 sektora: fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych. Określenie ich potencjału ekonomicznego oraz społecznego.

Zakres podmiotowy

Osoby prawne i fizyczne działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), podmioty działające bezpośrednio lub pośrednio na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz kościoły i inne związki wyznaniowe działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana tymi ustawami, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Zakres przedmiotowy

Informacje o:

- dziedzinach i zasięgu działania jednostki, tj. polu działalności statutowej jednostki; zasięgu terytorialnym działania jednostki; statusie prawnym jednostki; prowadzonej działalności gospodarczej, statutowej (niekomercyjnej) i pożytku publicznego — odpłatnej i nieodpłatnej; okresie funkcjonowania jednostki; współpracy z administracją publiczną; posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego; korzystanie z przywilejów przysługujących organizacji pożytku publicznego;

- liczbie pracujących według płci, wieku i poziomu wykształcenia — na podstawie stosunku pracy (w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, pełnozatrudnieni), w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło (w tym osoby, dla których jednostka była z tego tytułu głównym źródłem utrzymania w ciągu roku);

-  liczbie członków oraz innych osobach nieodpłatnie wykonujących świadczenia w ramach jednostki;

- liczbie wolontariuszy według płci, wieku i poziomu wykształcenia — wykonujących świadczenia na rzecz jednostki według długości okresu wykonywania świadczenia na rzecz jednostki;

- kosztach jednostki, w tym z tytułu: wynagrodzeń, prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej oraz pożytku publicznego — odpłatnej i nieodpłatnej;

- przychodach jednostki: dotacje i/lub subwencje ze źródeł publicznych (administracja rządowa i samorządowa oraz środki z publicznych źródeł zagranicznych), przychody z innych źródeł (1 % podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez podatników, zbiórki publiczne, składki członkowskie, darowizny z niepublicznych źródeł krajowych, przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, darowizny niepubliczne przekazane bezpośrednio z zagranicy, odsetki i dywidendy, nawiązki sądowe, inne).

Źródła danych

Sprawozdanie GUS: SOF-1; zestawienia statystyczne Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń; jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów innych niż Kościół Katolicki

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

SOF-1 — sprawozdanie

z działalności fundacji,

stowarzyszeń i innych organizacji społecznych; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna;

obowiązkowe zestawienia spójne zSOF-1

raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za 2008 r.

raz w roku do 30 maja 2009 r. za 2008 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Krakowie

GUS

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Dane o fundacjach i stowarzyszeniach i organizacjach społecznych wg: typów jednostek, w tym posiadających status pożytku publicznego, dziedzin i zasięgu działania, zatrudnienia, liczby członków i wolontariuszy, przychodów i kosztów.

- Tablice wynikowe (wydruk, forma elektroniczna) — listopad 2009 r.

Koszty i sposób finansowania
8
5 541 400 zł-budżet GUS

8) w poz. 1.21.03(026) Migracje wewnętrzne ludności w rubryce 4 wyrazy:


„D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna, obowiązkowe

D-Wl (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; o ludności (stałych mieszkańcach gminy)

w związku z wyjazdem za granice na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna, obowiązkowe”

nieobecnej


zastępuje się wyrazami:


„D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; na nośr obowiązkowe

D-Wl (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące;

- o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za 3 miesiące; na nośniku magnetycznym; metoda pclna, obowiązkowe”

liku magnetycznym granicę na pobyt <

; metoda pełna, ;zasowy ponad


9) w poz. 1.21.12(033) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. — prace przygotowawcze w rubrykach 4 i 5:

a) wyrazy:


„zbiory danych jednostkowych z systemu POBYT o:

- obywatelach krajów trzecich w zakresie: nazwisko i imię, płeć, obywatelstwo, narodowość, adres zamieszkania, lub pobytu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód wykonywany, numer PESEL (jeśli został zarejestrowany w systemie), data pierwszej rejestracji w systemie, pierwsza pozytywna decyzja oraz aktualna decyzja legalizująca pobyt cudzoziemca w Polsce i wydane dokumenty związane z tymi decyzjami, data wydania i termin ważności tych dokumentów;

- obywatelach UE i członkach ich rodzin niebędących obywatelami UE w zakresie: nazwisko i imię, pleć, obywatelstwo, adres zamieszkania lub pobytu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer mieszkania, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, stan cywilny, numer PESEL (jeśli został zarejestrowany w systemie), data pierwszej rejestracji w systemie, pierwsza pozytywna decyzja i dokument wydany w związku z tą decyzją, data wydania i ważności dokumentu; decyzje i dokumenty wydane przed 26 sierpnia 2006 r., które zachowały ważność, data wydania i termin ważności tych dokumentów; wydawane obecnie obywatelom UE zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu; wydawane członkom rodziny obywatela UE dokumenty legalizujące ich pobyt na terytorium RP, daty wydania i terminy ważności dokumentów;

w formie elektronicznej;

do 31 października 2008 r.

jednorazowo”


zastępuje się wyrazami:


„zbiory danych jednostkowych z systemu POBYT:

- o obywatelach krajów trzecich w zakresie; nazwisko i imię, pleć, obywatelstwo, narodowość, adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód wykonywany, numer PESEL (jeżeli powyższe dane zostały zarejestrowane w systemie), data wpływu pierwszego wniosku, gdy postępowanie zakończyło się decyzją pozytywną, data wydania pierwszej decyzji pozytywnej, data wydania aktualnej decyzji legalizującej pobyt cudzoziemca w Polsce i dokumenty związane z tymi decyzjami (data wydania i termin ważności dokumentu);

- o obywatelach UE i członkach ich rodzin niebędących obywatelami UE w zakresie: nazwisko i imię, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania lub pobytu, data urodzenia, miejsce i kraj urodzenia, stan cywilny, numer PESEL (jeżeli powyższe dane zostały zarejestrowane w systemie), data wpływu pierwszego wniosku, gdy postępowanie zakończyło się decyzją pozytywną, data wydania pierwszej decyzji i termin ważności dokumentów (dotyczy decyzji i dokumentów wydanych przed dniem 26 sieipnia 2006 r., które zachowały ważność), data wpływu pierwszego wniosku wydanego po 26 sierpnia 2006 r. oraz data wydania obywatelom UE zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, data wydania i termin ważności wydawanych członkom rodziny obywatela UE dokumentów legalizujących ich pobyt na terytorium RP;

w formie elektronicznej;

do 22 grudnia 2008 r.

jednorazowo”


b) wyrazy:


„zbiory danych jednostkowych o abonentach w zakresie: nazwisko i imiona, numer PESEL, numer telefonu, adres miejsca zameldowania na pobyt stały: kod pocztowy, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu; w formie elektronicznej

do 31 października 2008 r. jednorazowo”


zastępuje się wyrazami:


„zbiory danych jednostkowych o abonentach w zakresie: nazwisko i imiona, numer PESEL, numer telefonu, adres miejsca zameldowania na pobyt stały: kod pocztowy, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu; w formie elektronicznej;

do 15 grudnia 2008 r. jednorazowo”


10) w poz. 1.21.14(034) Zasoby migracyjne w rubrykach 4 i 5 wyrazy:


„DW-1 (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

-  o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 22 stycznia 2009 r. -dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (stałych mieszkańcach innych krajów); metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 22 stycznia 2009 r. za 2008 r. — dane wg stanu w dniu 31 grudnia 2008 r.
D-W3 — dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku

z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna,

obowiązkowe zestawienie tabelaryczne o liczbie ważnych zezwoleń na pobyt cudzoziemców na terytorium RP; obowiązkowe

raz w roku do 22 stycznia 2009 r. za 2008 r. — dane wg stanu w dniu 31 grudnia 2008 r. raz w roku
zestawienie tabelaryczne o nadaniu obywatelstwa polskiego wg kategorii uzyskania obywatelstwa oraz kraju poprzedniego obywatelstwa i utracie obywatelstwa polskiego; obowiązkowe

raz w roku”


zastępuje się wyrazami:


„DW-1 (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

- o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

-  o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; na nośniku magnetycznym; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 22 stycznia 2009 r. -dane według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (stałych mieszkańcach innych krajów); na nośniku magnetycznym; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 22 stycznia 2009 r. za 2008 r. — dane według stanu w dniu 31 grudnia 2008 r.
D-W3 — dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; na nośniku magnetycznym; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 22 stycznia 2009 r. za 2008 r. — dane według stanu w dniu 31 grudnia 2008 r.
zestawienie tabelaryczne o liczbie ważnych zezwoleń na pobyt cudzoziemców na terytorium RP; obowiązkowe raz w roku — sierpień każdego roku
zestawienie tabelaryczne o nadaniu obywatelstwa polskiego według kategorii uzyskania obywatelstwa oraz kraju poprzedniego obywatelstwa i utracie obywatelstwa polskiego; obowiązkowe

raz w roku — lipiec/sierpień każdego roku”


11) w poz. 1.23.02(040) Pracujący w gospodarce narodowej rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; metoda pełna; obowiązkowe raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale 2008 r. z danymi za okres od początku roku do końca 1, II i III kwartału 2008 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Z-06 — sprawozdanie o pracujących,

wynagrodzeniach i czasie pracy;

w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nic większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do dnia 18 stycznia 2009 r. z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego — Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego — Urząd Statystyczny w Krakowie;

- zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego — Urząd Statystyczny w Szczecinie;

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego — Urząd Statystyczny w Gdańsku

załącznik do Z-06 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich; w formie elektronicznej; raz w roku do 18 stycznia 2009 r. z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących

nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego — Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego — Urząd Statystyczny w Krakowie;

- zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego — Urząd Statystyczny w Szczecinie;

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego — Urząd Statystyczny w Gdańsku


12) w poz. 1.23.06(042) Bezrobocie rejestrowane rubryka 6 otrzymuje brzmienie:


Miejsce przekazania danych
6
wojewódzki urząd pracy

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; dane za grudzień 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; dane za IV kwartał 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; dane za II półrocze 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; dane za II półrocze 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzki urząd pracy; do wiadomości MPiPS w formie papierowej urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; do wiadomości MPiPS w formie papierowej; dane za grudzień 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Warszawie; do wiadomości MPiPS w formie papierowej; dane za grudzień 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane; do wiadomości MPiPS w formie papierowej; dane za grudzień 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Urząd Statystyczny w Warszawie; dane za grudzień 2008 r., Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wojewódzkie urzędy pracy urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane


13) w poz. 1.23.09(044) Warunki pracy w rubrykach 4—6 wyrazy:


„Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 16 lutego 2009 r. z danymi za 2008 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy; w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 16 lutego 2009 r. z danymi za 2008 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


14) w poz. 1.23.23(050) Przepływy ludności związane z zatrudnieniem rubryka 7 otrzymuje brzmienie:


Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7

Dane według gmin, powiatów, województw i regionów „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w roku 2006” wstępne dane — grudzień 2008, ostateczne dane — czerwiec 2009


15) w poz. 1.24.02(052) Struktura wynagrodzeń rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
Z-12 — sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów za 2008 r.; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (20 %), obowiązkowe do dnia 31 marca 2009 r. z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

16) w poz. 1.24.03(053) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe: a) w rubryce 2 wyrazy:


„Zakres podmiotowy
Zbiorowość świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno--Rcntowcgo, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, osób otrzymujących emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, osób pobierających świadczenia z Funduszu Pracy, osób pobierających świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne.
Zakres przedmiotowy
Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń przedemerytalnych oraz rent strukturalnych, liczby

świadczeniobiorców, liczby wypłaconych świadczeń oraz wydatków na zasiłki wypłacone z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz inne obligatoryjne świadczenia pozaubezpieczeniowe.

W okresach miesięcznych wydatki Funduszu Pracy na finansowanie przedsięwzięć ustawowych.

W okresach po waloryzacji — rozkłady świadczeń emerytalno-rentowych.”


zastępuje się wyrazami:


„Zakres podmiotowy
Zbiorowość świadczeniobiorców Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno--Rentowego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, osób otrzymujących emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, osób pobierających świadczenia z Funduszu Pracy, osób pobierających świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osób otrzymujących zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne.
Zakres przedmiotowy
Kwoty świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń przedemerytalnych oraz rent strukturalnych, liczby

świadczeniobiorców, liczby wypłaconych świadczeń oraz wydatków na zasiłki wypłacone z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne oraz inne obligatoryjne świadczenia pozaubezpieczeniowe.

W okresach miesięcznych wydatki Funduszu Pracy na finansowanie przedsięwzięć ustawowych.

W okresach po waloryzacji — rozkłady świadczeń emerytalno-rentowych.”


b) w rubrykach 3—6 wyrazy:


„Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

zagregowane dane z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661) oraz z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz. U. Nr 119, poz. 1007); w formie elektronicznej; obowiązkowe

raz w kwartale -65 dni po kwartale i raz w roku -65 dni po roku

GUS”


zastępuje się wyrazami:


„Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

zagregowane dane z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661, z późn. zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin (Dz. U. Nr 119, poz. 1007); w formie elektronicznej; obowiązkowe

zagregowane dane z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego — dla kraju ogółem; w formie elektronicznej

raz w kwartale 65 dni po kwartale (1, 11, 111 kwartał 2008 r.) i raz w roku — 65 dni po roku

IV kwarta! — 75 dni po kwartale

GUS GUS”


c) rubryka 7 otrzymuje brzmienie:


Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Dane z zakresu ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia emerytalnego grupowane według rodzaju wypłacanego świadczenia (emerytury i renty, renty strukturalne, zasiłki z ubezpieczeń społecznych), informacje dotyczące świadczeń pozaubezpieczeniowych według rodzaju (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki szkoleniowe dla bezrobotnych, stypendia, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) — kwoty i liczba wypłat oraz przeciętna wysokość świadczenia.

Emerytury i renty według rodzajów świadczeń oraz według województw i regionów (kwartalnie), według płci świadczeniobiorców (tylko w zakresie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Dane zbiorcze — 16 dni po miesiącu w przekroju kraju oraz 47 dni po kwartale i roku w przekroju kraju i województw, 60 dni po roku według regionów, a w przypadku świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 67 dni po kwartale i roku, natomiast świadczeń z funduszu alimentacyjnego — 77 dni po kwartale.


17) po poz. 1.24.04(054) Indeks kosztów zatrudnienia dodaje się pozycję 1.24.05(054a) Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych w brzmieniu:


Symbol, temat

i rodzaj badania

Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
1 2
1.24.05(054a)

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i obronie narodowej, obowi ązkowy c h ubezpieczeniach społecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych

Badanie nowe

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Cel badania
Pozyskanie danych, które posłużą do realizowania zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m.in. poprzez opracowywanie kompleksowych materiałów analityczno-prognostycznych w zakresie poziomu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej na tle wynagrodzeń na lokalnych i regionalnych rynkach pracy.
Zakres podmiotowy
Podmioty prowadzące działalność w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki doradztwa rolniczego, Archiwa Państwowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, urzędy żeglugi śródlądowej -roczne badanie pełne.
Zakres przedmiotowy
Przeciętna liczba zatrudnionych oraz wynagrodzenia brutto z wyodrębnieniem wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników, a ponadto wynagrodzenia brutto z wyodrębnieniem części stałej, części zmiennej i inne wynagrodzenia oraz przeciętna liczba zatrudnionych w wybranych grupach zawodów i ich wynagrodzenia brutto.
Źródła danych

Sprawozdanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Z-14.

Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

3 4 5 6
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Z-14 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 10 kwietnia 2009 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Przeciętne zatrudnienie i poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie według: zawodów, regionów, województw, w podziale na jednostki państwowe i samorządowe.

„Zatrudnienie i wynagrodzenie w administracji publicznej”- grudzień 2009 r.

Koszty i sposób finansowania
8
100 000 zł — budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18) w poz. 1.24.10(055) Badanie kosztów pracy rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
Z-02 — sprawozdanie o kosztach pracy; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda reprezentacyjna (20 %), obowiązkowe

co 4 lata (w okresach między badaniami szacunki) do 18 kwietnia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego — Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;

- małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego — Urząd Statystyczny w Krakowie;

- zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego — Urząd Statystyczny w Szczecinie;

- pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-

- mazurskiego,

podkarpackiego — Urząd Statystyczny w Gdańsku


19) w poz. 1.25.07(058) Pomoc społeczna w rubrykach 4—6 wyrazy:


„PS-01 — sprawozdanie placówki opiekunczo-- wychowawczej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
PS-02 — sprawozdanie rodzin zastępczych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
PS-03 — sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„PS-01 — sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej; w formie elektronicznej; raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
PS-02 — sprawozdanie rodzin zastępczych -dane zagregowane; w formie elektronicznej raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
PS-03 — sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Krakowie”


20) w poz. 1.26.01(061) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w rubrykach 4—6 wyrazy:


„M-03 — sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi; dla wspólnot mieszkaniowych metoda reprezentacyjna (50 %) obowiązkowe; dla pozostałych jednostek metoda pełna, obowiązkowe co dwa lata do 30 marca 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„M-03 — sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi; w formie elektronicznej; co dwa lata do 30 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób

dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

dla wspólnot mieszkaniowych metoda reprezentacyjna

(50'%), obowiązkowe; dla pozostałych jednostek metoda pełna, obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Lublinie”


21) w poz. 1.26.06(063) Infrastruktura komunalna rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
M-06 — sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nic większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Lublinie
M-09 — sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; w formie elektronicznej; raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; Urząd Statystyczny w Lublinie
metoda pełna; obowiązkowe
SG-01 część 3B — statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji; w formie elektronicznej, metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
załącznik do sprawozdania SG-01 część 3B -statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie; w formie elektronicznej, metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-02g — sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do końca kwietnia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

22) w poz. 1.28.01(068) Obiekty i działalność instytucji kultury rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
K-03 — sprawozdanie biblioteki publicznej; w formie elektronicznej; raz w roku do 26 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej; w formie elektronicznej; raz w roku do 12 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie

23) w poz. 1.28.02(069) Działalność w zakresie kinematografii rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
K-08 — sprawozdanie kina; w formie elektronicznej; raz w roku do 15 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
K.-06 — sprawozdanie z produkcji i usług filmowych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
KK-I - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego


24) w poz. 1.29.02(073) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby:

a) w rubryce 3 wyrazy: „wojewódzkie centra zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej”,

b) w rubrykach 4—6 wyrazy:


„MZ-11 — sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; metoda pefna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-11 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-13 — sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób pluć; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób pluć
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
tablice wynikowe — dane ze sprawozdania MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-14 — sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wcncrologiczncj; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzka przychodnia skórno--wenerologiczna
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14 w wersji elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Wcncrologii oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-15 — sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych oraz komplet zestawień zbiorczych dla poszczególnych poradni ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-19 — sprawozdanie z działalności zespołu/ oddziału leczenia środowiskowego/domowego; metoda pefna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”


zastępuje się wyrazami:


„MZ-11 — sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda petna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Intbmiacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-11 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-13 — sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzka poradnia gruźlicy i chorób płuc
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
zestawienie zbiorcze danych na druku MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
tablice wynikowe — dane ze sprawozdania MZ-13; obowiązkowe raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Intbmiacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-14 — sprawozdanie o leczonych w poradni sk orno-wenero logicznej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzka przychodnia skórno-wcncrologiczna
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-14 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Instytut Wenerologii oraz Centrum Systemów Intbmiacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-15 — sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
sprawozdania jednostkowe i zestawienie zbiorcze danych oraz komplet zestawień zbiorczych dla poszczególnych poradni ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-15; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Intbmiacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-19 — sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
komplet sprawozdań jednostkowych i zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-19; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”


25) w poz. 1.29.03(074) Hospitalizacja:

a) w rubryce 3 wyrazy: „wojewódzkie centra zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej”,

b) w rubryce 6 wyrazy: „wojewódzkie centrum zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej”;

26) w poz. 1.29.04(075) Profilaktyka:

a) w rubryce 3 wyrazy: „wojewódzkie centra zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej”,

b) w rubryce 6 wyrazy: „wojewódzkie centrum zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej”;

27) w poz. 1.29.06(077) Kadra medyczna ochrony zdrowia:

a) w rubryce 3 wyrazy: „wojewódzkie centra zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej”,

b) w rubrykach 4—6 wyrazy:


„MZ-10A — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty; metoda petna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10B — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; metoda pclna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10C — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10D — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; metoda pclna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zbiory danych jednostkowych dotyczące farmaceutów w zakresie: pleć, data urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, miejsce zatrudnienia (nazwa zakładu pracy, adres), numer prawa wykonywania zawodu — dane na nośniku elektronicznym; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 16 stycznia 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Warszawie
MZ-12 — sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; metoda pclna, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-12 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 30 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-35 — sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Medycyny Pracy w Lodzi
zestawienie zbiorcze danych według województw ze sprawozdania MZ-35; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88 — sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych; metoda pclna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-88 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88A — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-89 — sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008

wojewódzkie centrum zdrowia publicznego”


zastępuje się wyrazami:


„MZ-10A — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10B — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10C — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-10D — sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-12 — sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-12 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 30 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-35 — sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Medycyny Pracy w Lodzi
zestawienie zbiorcze danych według województw ze sprawozdania MZ-35; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-88 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-88A — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych; w formie elektronicznej; metoda petna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-89 — sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008

organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”


28) w poz. 1.29.07(078) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie:

a) w rubryce 3 wyrazy: „wojewódzkie centra zdrowia publicznego” zastępuje się wyrazami: „organy wojewodów właściwe w sprawach statystyki medycznej”,

b) w rubrykach 4—6 wyrazy:


„MZ-24 — roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-24; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29 w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29 w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29A w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29A w układzie terytorialnym, w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-30 — sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 wojewódzkie centrum zdrowia publicznego
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 30 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-42 — sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 regionalne centrum

krwiodawstwa i krwiolecznictwa

zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42 w układzie regionalnym; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
ZD-3 — sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 30 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane


wykaz jednostek świadczących usługi; obowiązkowe raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
ZD-4 — sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 23 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„MZ-24 — roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-24; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r, za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29 w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
komplet sprawozdań jednostkowych MZ-29A; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-29A w układzie terytorialnym; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
MZ-30 — sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 organ wojewody właściwy w sprawach statystyki medycznej
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii
sprawozdania jednostkowe MZ-30 i zestawienie zbiorcze danych; obowiązkowe raz w roku do 30 kwietnia 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
MZ-42 — sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 15 stycznia 2009 r. za rok 2008 regionalne centrum

krwiodawstwa i krwiolecznictwazestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 lutego 2009 r. za rok 2008 Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42; obowiązkowe raz w roku do 15 marca 2009 r. za rok 2008 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania MZ-42 w układzie regionalnym; obowiązkowe raz w roku do 1 kwietnia 2009 r. za rok 2008 GUS
wykaz jednostek świadczących usługi; obowiązkowe z zakresu służby medycyny pracy raz w roku do 9 stycznia 2009 r. za rok 2008 Urząd Statystyczny w Krakowie
ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
ZD-3 — sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej; raz w roku do 30 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
ZD-4 — sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; w formie elektronicznej; raz w roku do 23 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Krakowie”


29) w poz. 1.29.08(079) Żłobki rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
ZD-6 — sprawozdanie żłobka; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 16 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Krakowie


30) w poz. 1.29.09(080) Apteki w rubrykach 4—6 wyrazy:


„ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 26 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 26 stycznia 2009 r. za rok 2008 portal

sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Krakowie”


31) w poz. 1.30.01(084) Sport rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

4 5 6
K.FT-1 — sprawozdanie z działalności klubu sportowego; w formie elektronicznej; co dwa lata do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal

sprawozdawczy

GUS

dla podmiotów o liczbie pracujących nic większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; www.stat.gov.pl
metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Rzeszowie
K.FT-2 — sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego; w formie elektronicznej; raz w roku do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal

sprawozdawczy

GUS

dla podmiotów o liczbie pracujących nic większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; www.stat.gov.pl
metoda pełna; obowiązkowe

KFT-2 — komplet sprawozdań; obowiązkowe

raz w roku do 28 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 Ministerstwo Sportu i Turystyki

GUS


32) w poz. 1.42.03(091) Podmioty z kapitałem zagranicznym rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
KZ — sprawozdanie dla podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej;

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 31 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

dla podmiotów mających siedzibę na terenie województw:

- mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego — Urząd Statystyczny w Warszawie;

- świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego -Urząd Statystyczny w Kielcach;

- podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego

-   Urząd Statystyczny w Białymstoku;

- lubelskiego, opolskiego,

podkarpackiego — Urząd Statystyczny w Lublinie

system informacyjny NBP: dane jednostkowe, dotyczące podmiotów z kapitałem zagranicznym; w formie elektronicznej raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2008 GUS

33) w poz. 1.42.05(093) Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce

przekazania danych

4 5 6
KZZ — sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady; w formie elektronicznej; raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2008 portal

sprawozdawczy

GUS

dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie


34) w poz. 1.43.02(095) Innowacje w przemyśle: a) w rubryce 2 wyrazy:

„— efekty działalności innowacyjnej,

— przeszkody dla innowacji,

— innowacje organizacyjne i marketingowe,”

zastępuje się wyrazami:

„—cele działalności innowacyjnej,

— innowacje organizacyjne i marketingowe,

— ekoinnowacje,”,

b) rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle; w formie elektronicznej; metoda pełna/ reprezentacyjna; obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. z danymi za lata 2006 — 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

c) w rubryce 7 wyrazy:

„Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, czynniki wywierające wpływ na działalność innowacyjną (źródła informacji, efekty i przeszkody), współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne i marketingowe oraz środki automatyzacji procesów produkcyjnych według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.”

zastępuje się wyrazami:

„Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na działalność innowacyjną, sprzedaż produktów innowacyjnych, czynniki wywierające wpływ na działalność innowacyjną (źródła informacji, cele), współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne i marketingowe, eko-innowacje oraz środki automatyzacji procesów produkcyjnych według sekcji i działów PKD, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.”;

35) w poz. 1.43.05(096) Ochrona własności przemysłowej w Polsce rubryka 2 otrzymuje brzmienie:


Zakres podmiotowy i przedmiotowy Źródła danych
2
Cel badania

Uzyskanie informacji z zakresu ochrany własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony własności przemysłowej w Polsce (wynalazki, wzory użytkowe, przemysłowe, znaki towarowe itp.). Wskaźniki z zakresu statystyki patentów stosowane są do oceny efektów działalności B+R i innowacyjnej. Zakres podmiotowy

-  zgłaszający przedmioty własności przemysłowej w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym i międzynarodowym celem uzyskania ochrony na terytorium RP,

- zgłaszający (podmioty), którym Urząd Patentowy RP udzielił ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,

- podmioty, które uzyskały ochronę na terytorium RP na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,

- rezydenci zgłaszający wynalazki do ochrony prawnej za granicą, w tym rezydenci dokonujący zgłoszeń o patent europejski.

Zakres przedmiotowy

- liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczba udzielonych przez Urząd Patentowy RP patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe,

- liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz praw udzielonych przez Urząd Patentowy RP na powyższe przedmioty własności przemysłowej,

- liczba patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP. Źródła danych

System informacyjny Urzędu Patentowego RP oraz dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).


36) w poz. 1.43.13(100) Innowacje w sektorze usług: a) w rubryce 2 wyrazy:

„— efekty działalności innowacyjnej,

— przeszkody dla innowacji,

— innowacje organizacyjne i marketingowe,”

zastępuje się wyrazami:

„—cele działalności innowacyjnej,

— innowacje organizacyjne i marketingowe,

— ekoinnowacje,”,

b) rubryki 4—7 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
PNT-02/u — sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (ok. 25 %); obowiązkowe cyklicznie co 2 lata do 1 marca 2009 r. z danymi za lata 2006 — 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nakłady na innowacje, czynniki wywierające wpływ na działalność innowacyjną (źródła informacji, cele), współpraca w zakresie działalności innowacyjnej, innowacje organizacyjne i marketingowe, eko-innowacje według sekcji, działów i grup PK.D, sektorów własności, wielkości przedsiębiorstw i województw.

-   „Nauka i technika w 2008 r.” — grudzień 2009 r.

-   „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006 — 2008” — październik 2010 r.

-    Dane dla organizacji międzynarodowych (OECD, Eurostat).


zastępuje się wyrazami:

„Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, infrastruktura techniczna, koszty, taryfy, ceny, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zanieczyszczenie środowiska dotyczące poszczególnych sektorów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii”,

b) w rubrykach 4—6 wyrazy:


„G-03 — sprawozdanie o zużyciu paliw i energii; metoda doboru celowego, obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej; metoda doboru celowego, obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane
G-02o — sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych; metoda doboru celowego, obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na terenie którego ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„G-03 — sprawozdanie o zużyciu paliw i energii; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-02o — sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


37) w poz. 1.44.01(104) Bilanse paliw i energii: a) w rubryce 2 wyrazy:

„Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła wraz z odnawialnymi źródłami energii, infrastruktura techniczna, koszty, taryfy, ceny, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zanieczyszczenie środowiska dotyczące poszczególnych sektorów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii”

c) w rubryce 7:

— wyrazy: „— „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007—2008” — listopad 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007—2008” — październik 2009 r.,”.

— wyrazy: „— „Energia odnawialna w 2008 r.” — październik 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— „Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r.” — listopad 2009 r.”;

38) w poz. 1.44.05(107) Gospodarowanie materiałami rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
G-0I — sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 11 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-01 — sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 2 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
G-06 — sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi; w formie elektronicznej; raz w roku do 11 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących

nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

39) w poz. 1.44.07(108) Rezerwy państwowe mobilizacyjne rubryka 4 otrzymuje brzmienie:


Forma przekazania danych
4
OB-01 - sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

40) w poz. 1.44.11(111) Paliwa ciekłe i gazowe w rubryce 5 wyrazy: „raz w miesiącu do 25. dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym oraz do 30 kwietnia 2009 r. za rok 2008” zastępuje się wyrazami: „raz w miesiącu do 25. dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym”;

41) w poz. 1.45.13(124) Środki produkcji w rolnictwie: a) w rubrykach 4—6 wyrazy:


„G-04 — sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 9 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w Olsztynie”


zastępuje się wyrazami:


„G-04 — sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin; w formie elektronicznej; raz w roku do 9 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Olsztynie”


b) w rubryce 7 wyrazy: „— „Środki produkcji w rolnictwie w 2008 r.” — listopad 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— „Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2008/2009” — listopad 2009 r.”;

42) w poz. 1.45.23(129) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia w rubrykach 4—6 wyrazy:


„L-02 — sprawozdanie o zadrzewieniach; metoda doboru celowego, obowiązkowe raz w roku do 3 I stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„L-02 — sprawozdanie o zadrzewieniach; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda doboru celowego; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Białymstoku”


43) w poz. 1.45.34(137) Działalność weterynaryjna w rubryce 4 wyrazy:

„RRW-5 — sprawozdanie z rodzaju działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; metoda pełna, obowiązkowe zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania RRW-5; obowiązkowe

RRW-6 — sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, drobiu, dziczyzny, królików i zwierząt akwakultury metoda pełna, obowiązkowe”

zastępuje się wyrazami:

„RRW-5 — sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego; metoda pełna; obowiązkowe zestawienie zbiorcze danych ze sprawozdania RRW-5; obowiązkowe

RRW-6 — sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, drobiu, dziczyzny, zajęczaków i zwierząt akwakultury; metoda pełna; obowiązkowe”;

44) w poz. 1.46.04(141) Produkcja wyrobów przemysłowych rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6

P-01 — sprawozdanie o produkcji; badanie w zakresie wyrobów objętych nomenklaturą wyrobów „PRODPOL”, załączoną do formularza; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 6 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

P-01 mutacja — sprawozdanie o produkcji; w zakresie wyrobów objętych nomenklaturą wyrobów „PRODPOL”, załączoną do formularza; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 21 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

P-02 — meldunek o produkcji wyrobów i zapasach; w zakresie wybranych wyrobów objętych nomenklaturą „PRODPOL”, załączoną do formularza lub Listą towarów do badania zapasów (kwartalnie) w przedsiębiorstwach handlowych; metoda pełna; obowiązkowe:

-    produkcja wyrobów oraz zapasy win gronowych, moszczy winogronowych i skrobi ziemniaczanej u producentów — dane miesięczne;

-    zapasy wybranych wyrobów u producentów oraz w jednostkach handlowych — dane kwartalne

raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

45) w poz. 1.46.12(147) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych w rubrykach 4—6 wyrazy:


„RRW-27 — sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do dnia 31 marca 2009 r. z danymi za rok 2008

Urząd Statystyczny w Lodzi”


zastępuje się wyrazami:


„RRW-27 — sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych; w formie elektronicznej; raz w roku do dnia 31 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda petna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Olsztynie”


46) w poz. 1.47.01(149) Produkcja budowlano-montazowa; koszty w układzie kalkulacyjnym rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych; metoda pełna — jednostki o liczbie pracujących 50 osób i więcej; metoda reprezentacyjna (10%)- jednostki o liczbie pracujących 10-49 osób; obowiązkowe do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, 11, 111 i IV kwartału urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
B-01- sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 24 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
B-02 — sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw nicbudowlanych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 24 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

47) w poz. 1.48.02(154) Transport drogowy w rubrykach 4—6: a) wyrazy:


„T-04 — sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 7 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„T-04 — sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 7 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


b) wyrazy:


„T-06 — sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym; metoda petna, obowiązkowe raz w roku do 14 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„T-06 — sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym; w formie elektronicznej; metoda petna; obowiązkowe raz w roku do 14 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


48) w poz. 1.48.05(155) Transport morski i przybrzeżny w rubrykach 4—6 wyrazy:


„T-08 — sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 Urząd Statystyczny w Szczecinie — Centrum Statystyki Morskiej
T-09 — sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 Urząd Statystyczny w Szczecinie — Centrum Statystyki Morskiej
imienne dane o statkach w formie elektronicznej, obowiązkowe raz w roku do 31 maja 2009 r. z danymi za rok 2008 Urząd Statystyczny w Szczecinie — Centrum Statystyki Morskiej
T-10 — sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do 5 lutego 2009 r, z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„T-08 — sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową; w formie elektronicznej; raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących

nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Szczecinie
T-09 — sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej; w formie elektronicznej; raz w roku do 2 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących

nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej;

metoda pclna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Szczecinie
imienne dane o statkach w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 maja 2009 r. z danymi za rok 2008 Urząd Statystyczny w Szczecinie — Centrum Statystyki Morskiej
T-10 — sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich; w formie elektronicznej; raz w roku do 5 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Szczecinie”


49) w poz. 1.48.06(156) Poczta i telekomunikacja w rubryce 2 wyrazy:

„— liczba abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej (tzw. pre-paid), liczba użytkowników Internetu, sieć (centrale, stacje bazowe) oraz usługi (liczba i czas połączeń) według rodzajów usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,” zastępuje się wyrazami: „— liczba abonentów i użytkowników końcowych usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, liczba użytkowników Internetu, sieć (centrale, stacje bazowe) oraz usługi (liczba i czas połączeń) według rodzajów usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,”;

50) w poz. 1.48.09(158) Transport wodny śródlądowy w rubrykach 4—6:

a) wyrazy:


„T-ll/u — sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej; metoda pełna, w formie papierowej, obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

Urząd Statystyczny we Wrocławiu”


zastępuje się wyrazami:


„T-ll/u — sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej; metoda pełna; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 10 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


b) wyrazy:


„TWS-1 — sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; zestawienia danych zagregowanych raz w roku do 2 marca 2009 r. z danymi za rok 2008

Urząd Statystyczny we Wrocławiu”


zastępuje się wyrazami:


„TWS-1 — sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; zestawienia danych zagregowanych; w formie elektronicznej raz w roku do 2 marca 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl


51) w poz. 1.48.11(160) Wartość usług transportu i łączności rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
T-02 — sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności; w formie elektronicznej; metoda peina; obowiązkowe raz w roku do 18 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
T-02 — sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 11 marca 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

52) w poz. 1.49.02(164) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
H-Ola — ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (próba 25 %); obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
H-01/k — kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych; metoda reprezentacyjna (próba 1,3 %); obowiązkowe raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
H-Ols — ankieta o sprzedaży detalicznej i hurtowej; w formie elektronicznej; metoda reprezentacyjna (próba 30 %); obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
H-Olw — sprawozdanie o sieci handlowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
SG-01 statystyka gminy. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie targowisk; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 20 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

53) w poz. 1.49.05(165) Obrót i działalność gastronomiczna rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
H-01g — ankieta o sieci placówek gastronomicznych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 21 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

54) w poz. 1.61.05(175) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w rubrykach 4—6 wyrazy:


„SP — roczna ankieta przedsiębiorstwa; metoda pełna, w formie papierowej, obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-G1 -środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; metoda pełna, obowiązkowe: raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
F-02 — statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r.; metoda pełna, w formie papierowej, obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
F-02/dk — sprawozdanie o finansach instytucji kultury; metoda pełna, w formie papierowej, obowiązkowe raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw; metoda reprezentacyjna (4%), w formie papierowej, obowiązkowe raz w roku do 16 marca 2009 r. za 2008 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„SP — roczna ankieta przedsiębiorstwa; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 — środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Katowicach
F-02 — statystyczne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r,; metoda pełna; w formie elektronicznej; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. za 200S r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
F-02/dk — sprawozdanie o finansach instytucji kultury; w formie elektronicznej; raz w roku do 31 marca 2009 r. za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Krakowie
SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw; w formie elektronicznej; raz w roku do 16 marca 2009 r. za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (4%); obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Lodzi”


55) w poz. 1.61.12(179) Grupy przedsiębiorstw rubryki 3—7 otrzymują brzmienie:


Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazania danvch Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
3 4 5 6
Podmioty powiązane w grupy i prowadzące działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, 0. GP — sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 lipca 2009 r. z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Grupy przedsiębiorstw według kraju pochodzenia kapitału i PK.D (sekcje). Notatka informacyjna — styczeń 2010 r.

56) w poz. 1.62.06(182) Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w rubryce 7 wyrazy: „Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych” — za I półrocze 2008 r. — październik 2008 r., za rok 2008 — czerwiec 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Wyniki finansowe domów i biur maklerskich” — za I półrocze 2008 r. — październik 2008 r., za rok 2008 — czerwiec 2009 r.”;

57) w poz. 1.62.08(184) Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w rubryce 7 wyrazy: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych” — za I półrocze 2008 r. — październik 2008 r., za rok 2008 — czerwiec 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Wyniki finansowe funduszy i towarzystw inwestycyjnych” — za I półrocze 2008 r. — październik 2008 r., za rok 2008 — lipiec 2009 r.”;

58) w poz. 1.62.09 (185) Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych w rubryce 7 wyrazy: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych” — za I półrocze 2008 r. —wrzesień 2008 r., za rok 2008 — kwiecień 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „—Informacje bieżące—wyniki wstępne: „Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych” — za I półrocze 2008 r. — wrzesień 2008 r., za rok 2008 — maj 2009 r.”;

59) w poz. 1.62.11(186) Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego:

a) rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
PK — sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku 60 dni po zakończeniu roku z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

b) w rubryce 7 wyrazy: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku” — maj 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— Informacje bieżące —wyniki wstępne: „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku” — lipiec 2009 r.”; 60) w poz. 1.62.12(187) Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych: a) rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
FK.T — sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku 50 dni po zakończeniu roku z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

b) w rubryce 7 wyrazy: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne: „Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2008 r.” — maj 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— Informacje bieżące —wyniki wstępne: „Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2008 r.” — lipiec 2009 r.”;

61) w poz. 1.62.13(188) Działalność przedsiębiorstw leasingowych: a) rubryki 4—6 otrzymują brzmienie:


Forma przekazania danych Częstotliwość i termin Miejsce przekazania danych
4 5 6
P-LS — sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe raz w roku do 31 marca 2009 r. z danymi za 2008 r. portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

b) w rubryce 7 wyrazy: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne — „Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 r.” — czerwiec 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— Informacje bieżące — wyniki wstępne — „Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2008 r.” — lipiec 2009 r.”;

62) w poz. 1.66.01(212) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubrykach 4—6 wyrazy:


„F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2008 (wraz z załącznikiem, dotyczącym nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych); metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 -środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; metoda pełna, obowiązkowe raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”


zastępuje się wyrazami:


„F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2008 (wraz z załącznikiem, dotyczącym nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych); w formie elektronicznej; raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe Urząd Statystyczny w Katowicach
załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 -środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwale służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; w formie elektronicznej; raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008 portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl
dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej metoda pełna; obowiązkowe

Urząd Statystyczny w Katowicach”


63) w poz. 1.67.07(221) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym rubryka 7 otrzymuje brzmienie:


Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania
7
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym:

-    produkt krajowy brutto, produkcja globalna, zużycie pośrednie i nadwyżka operacyjna brutto; wartość dodana brutto i koszty związane z zatrudnieniem według sekcji PKD; wartość dodana brutto według sektorów instytucjonalnych oraz dochody pierwotne i dochody do dyspozycji gospodarstw domowych — w układzie regionów (NTS 1) i województw (NTS 2),

-    produkt krajowy brutto oraz wartość dodana brutto wedfug grup sekcji PKD (A^B, O-E, F, G-H, J-^K, L^P) — w układzie podregionów (NTS 3).

Wyniki regionalnego PKB za 2006 rok:

-    „Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne w 2006 r.” — październik 2008 r.

-    Wyniki regionalnego PKB za 2007 rok:

-    Obwieszczenie Prezesa GUS — do 31 października 2009 r.,

-    „Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne w 2007 r.” — październik 2009 r.,

-    Tablice Kwestionariusza ESA 1995, Eurostat — wrzesień/grudzień 2009 r.


64) w poz. 1.67.08(222) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według województw i podregionów:

a) w rubryce 3 wyrazy: „urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej” zastępuje się wyrazami: „Ministerstwo Finansów”,

b) w rubryce 5 wyrazy: „raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2008” zastępuje się wyrazami: „raz w roku do 30 września 2009 r. z danymi za rok 2007”,

c) w rubryce 7 wyrazy: „— Podstawowe dane o przychodach, kosztach i dochodach w podmiotach dużych według województw za rok 2008 — grudzień 2009 r.” zastępuje się wyrazami: „— Podstawowe dane o przychodach, kosztach i dochodach w podmiotach dużych według województw za rok 2007 — grudzień 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.