ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160 oraz z 2005 r. Nr 22, poz. 179) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) działek rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, użytkowanych jako grunty orne, łąki lub pastwiska, a w przypadku pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, użytkowanych również jako sady;”;

2) w § 4 uchyla się pkt 2;

3) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) łączna powierzchnia działek rolnych, położonych w strefach priorytetowych, na których mają być realizowane te pakiety, wynosi co najmniej 1 ha; w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, wyłącznie na działkach rolnych położonych w strefach priorytetowych, łączna powierzchnia tych działek może być mniejsza niż 1 ha.”;

4) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których mowa w § 1 ust. 2, na obszarze Natura 2000 określonym w przepisach o ochronie przyrody, przy czym płatność rolnośrodowiskowa w wysokości 120 % stawki podstawowej może być udzielona wyłącznie do działek rolnych lub stref buforowych położonych na takim obszarze.”;

5) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia, począwszy od roku następującego po roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.”;

6) w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub na obszarze Natura 2000, utworzonych na podstawie przepisów o ochronie przyrody — zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony — opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru,”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania:

1) pierwszej płatności rolnośrodowiskowej — w terminie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

2) kolejnych płatności rolnośrodowiskowych — w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.