ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 145f pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788), zwanych dalej „świadczeniami opieki zdrowotnej”, przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 2. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane policjantom i pracownikom Policji, o których mowa w § 1 pkt 1, po przedstawieniu następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego nie później niż 30 dni przed dniem zgłoszenia się do świadczeniodawcy oraz opinii lekarza, specjalisty w dziedzinie odpowiedniej ze względu na rodzaj urazu, o potrzebie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

2) protokołu powypadkowego, sporządzonego przez komisję powypadkową powoływaną na podstawie przepisów określających szczegółowe zasady i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz sposób powoływania i postępowania komisji powypadkowej;

3) rozkazu personalnego o delegowaniu.

§ 3. 1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie miesięcznego zestawienia oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia policjanta lub pracownika Policji;

2) datę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

3) rodzaj i zakres udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej oraz szczegółowy opis zastosowanego leczenia;

4) liczbę udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;

5) datę wystawienia i numer faktury.

3. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. Środki publiczne są przekazywane na rachunek świadczeniodawcy.

5. W przypadku dokonania korekty zestawień oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

6. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającej z korekty, o której mowa w ust. 5, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

7. Środki, o których mowa w ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

8. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa w wersji pisemnej i na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.