ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej „Tablicą”, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Uwagi do przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 22, poz. 187).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. (poz. 1127)

Załącznik 3 Objaśnienia do tablicy


Uwagi te związane są z warunkami wykorzystania częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wynikają z Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111), oraz z uwarunkowań krajowych. Uwagi od 5.53 do 5.565 są tłumaczeniem uwag zawartych w Art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, z zachowaniem oryginalnej terminologii, dat i numeracji. Regulamin Radiokomunikacyjny stanowi dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.