ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających

Na podstawie art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2004 r. stawka płatności uzupełniających do powierzchni uprawy:

1) chmielu – wynosi 1 013,81 zł za 1 ha;

2) rodzajów roślin wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi (Dz. U. Nr 65, poz. 596) – wynosi 292,78 za 1 ha.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.