ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82 i Nr 249, poz. 1857) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 22 i 22a otrzymują brzmienie:

„22. B2 Certificate in English — advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes — advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2) — egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1 — wydawane przez telc GmbH.

22a. London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International) — wydawane przez Edexcel; administrowane przez Pearson Language Assessments lub Pearson Language Tests.”;

2) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Certificat Superieur de Francais (B2) — egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc Francais B2 — wydawany przez telc GmbH.”;

3) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:

„30. Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenpriifung (ZMP) (CD, Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprufung) (ZMP), Zentrale Oberstufenpriifung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenpriifung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2) — egzaminy organizowane przez Goethe-lnstitut.

31. Priifung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1) — egzaminy organizowane przez Goethe-lnstitut, Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC).”;

4) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch fur den Beruf (ZDfB) (B2) — egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc Deutsch B2, telc Deutsch C1 — wydawane przez telc GmbH.”;

5) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

„38. Certificado de Espańol para Relaciones Profesionales (B2) — egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc Espańol B2 — wydawany przez telc GmbH.”;

6) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Certificato Superiore d'ltaliano (B2) — egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH lub telc GmbH; telc Italiano B2 — wydawany przez telc GmbH.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.