ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

Na podstawie art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz podmiotów udzielających pomocy zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym z wykorzystaniem aplikacji oraz sposób jej udostępniania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w § 1, przekazują:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) Agencja Rynku Rolnego;

3) Agencja Nieruchomości Rolnych;

4) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

5) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

7) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) marszałkowie województw;

9) wojewodowie;

10) dyrektorzy izb celnych;

11) naczelnicy urzędów celnych;

12) dyrektorzy izb skarbowych;

13) naczelnicy urzędów skarbowych;

14) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

16) w województwie:

a) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez gminę,

b) starosta — w przypadku pomocy publicznej udzielanej przez powiat.

§ 3. Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w § 1, następuje w:

1) miesiącu następującym po miesiącu, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji — w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

2) roku następującym po roku, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z aplikacji — w przypadku pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, umożliwiających korzystanie z aplikacji, przedstawiając informacje identyfikujące użytkownika aplikacji.

2. W przypadku zmiany danych identyfikujących użytkownika aplikacji, podmioty, o których mowa w § 2, są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w formie wniosku, aktualizację tych danych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosek o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;

3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Podmioty, o których mowa w § 2, występują do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.