ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 1 mln zł w poszczególnych wypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 750 tys. zł w poszczególnych wypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 66, poz. 790 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1412).