ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego ustala się na 3,21.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.