ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej spółki plantatorom buraków cukrowych oraz pracownikom (Dz. U. Nr 264, poz. 2628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia połączenia, o którym mowa w art. 11a ustawy, ogłosi ofertę zbycia akcji spółki osobom uprawnionym, przez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu krajowym, w dziennikach o zasięgu lokalnym oraz przez wywieszenie tego ogłoszenia w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach.”;

2) w załączniku do rozporządzenia pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wyłonienie podmiotu, który sporządzi analizy przedprywatyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej, oraz wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi procedurę zapisów na akcje i przydziału akcji.

2. Ogłoszenie w sprawie oferty zbycia akcji dla osób uprawnionych w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia połączenia, o którym mowa w art. 11a ustawy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2001 r. Nr 76, poz. 810, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539.