ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 października 2005 r. publiczną uczelnię zawodową pod nazwą „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach”.

2. Siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach jest miasto Skierniewice.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.